Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене

Наредби

/Приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет -Черноочене., изм. и доп. с Решение 106/16.12.2020 г./

naredba_jivotni

Съобщение от 14.01.2021 г.