Протокол

Съобщения

от обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното третиране в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места през 2021 година

 Днес, 23.11.2020 г. в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ с. Черноочене, в изпълнение изискванията на чл.69, ал.2 от АПК, чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и в присъствието на общински служители, общински съветници и граждани, се проведе обществено обсъждане на проекта на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното третиране в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места през 2021 година.

Общественото обсъждане беше ръководено с водещ Исмет Исмаил – началник отдел „Местни данъци и такси“. Той предложи за протоколчик г-ца Елфиде Бахри – технически сътрудник-Общински съвет Черноочене.

Началото на срещата бе дадена в 10,00 часа от г-н Кенан Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“. Той запозна присъстващите с дневния ред. Информира, че на e-mail адреса на Общината – obshtina_chernoochene@abv.bg и на ОбС-Черноочене – obs_chern@abv.bg , както писмено в Информационния център на Общината, в обявения срок до 17,00 часа на 17.11.2020 г. не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Г-н Кенан Нешад представи проекта на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2021 г. Заяви, че План-сметката е изготвена и предложена в съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ.

І. Организация на дейностите.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси, Община Черноочене предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране се осъществяват от фирма „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, съгласно сключен договор №37 от 15.05.2020 г., а дейността  по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината от дейност „Чистота“ при Община Черноочене.

Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2021 г. са определени със Заповед №836/08.10.2020 г. на Кмета на община Черноочене, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

ІІ. Формиране на план-сметката.

Разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за:

  1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Черноочене – предвидените средства са в размер на 191 325 лв.
  2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидените средства са в размер на 91 000 лв.
  3. Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък за 2021 г. е 82 лв./тон, съгласно в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отчисленията по чл.60 от ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото и е в размер на 3,03 лв./тон.

Г-н Кенан Нешад заяви, че приблизителното количество, което се очаква да бъде депонирано през 2021 г./ изчислено съобразно осредненото количество отпадъци депонирани през последните три години/ е 673 тона.

Планираните разходи за заплащане на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. в размер на 57 225 лв. са изчислени съобразно усредненото количество отпадъци.

ІІІ. Годишен размер на такса битови отпадъци за 2021 г.

Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е основна компонента за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ.

Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.

При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.

В този смисъл е и Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол № 12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене.

В случай, че гражданите и предприятията желаят да се възползват от предоставената възможност за ползване на индивидуални съдове, следва да подадат „Декларация за определяне на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване на база количеството отпадъци”. С декларациите се посочват вида и броя на необходимите съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозване на битовите отпадъци, съгласно заповедта на кмета на общината, както и базовите параметри на недвижимите имоти.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Директор дирекция „Специализирана администрация” Кенан Нешад и Началник отдел „Местни данъци и такси“ Исмет Исмаил информираха, че предвид увеличаването на отчисленията по чл.64 и чл.64 от ЗУО, разходите за дейността и събираемостта при настоящите промили се получава недостиг на предвидените приходи от около 100 000 лв., за покриване разходите от дейността.

Съгласно извършена проверка за размера на промилите през годините назад се установи, че последната актуализация на промилите за жилищни и нежилищни имоти е с Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол № 12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене.

Съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Черноочене до Общински съвет – Черноочене, за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 439 550 лв.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

Директор дирекция „Специализирана администрация“ Кенан Нешад заяви, че към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.

При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене.

Предвид тези обстоятелства план-сметката за дейностите по управлението на отпадъците за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, определена съгласно Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене и Наредба №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене.

С увеличение от 2,0 промила на 1000 върху данъчната оценка на имотите, съответно върху по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност на имотите на предприятия за 2021 година, на таксата за услугата „Третиране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ за всички имоти, ще увеличи налога за ТБО в общ размер на около 35 450 лева за 2021 година.

При така направените увеличения на ТБО също се получава недостиг от около 64 550 лева, който ще бъде покрит от други данъчни и неданъчни приходи на общината.

Г-н Кенан Нешад заяви, че основни цели, които се поставят с приемането на настоящото решение на Общински съвет Черноочене е да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Именно поради гореизложените причини се налага да бъде увеличена през 2021 г. таксата за битови отпадъци за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/“, при спазване на принципите на възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнали в чл.8, ал.1 от ЗМДТ.

След като не бяха направени други предложения, разисквания и изказвания Началник отдел „Местни данъци и такси“ Исмет Исмаил  закри публичното обсъждане в 10,50 ч.

Водещ:

ИСМЕТ ИСМАИЛ

Началник отдел „Местни данъци и такси“

Протоколчик:

ЕЛФИДЕ БАХРИ

Технически сътрудник ОбС-Черноочене

Приложение:

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА ТБО от 24.11.2020 г.