Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене /Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г, изм. и доп. с Решение №03/29.01.19 г./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене /Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г, изм. и доп. с Решение №03/29.01.19 г./.
Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за нормативните актове, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, общинският съвет е компетентният орган да регулира с наредба отношенията, свързани с местните данъци.
В тази връзка, след извършена съпоставка от страна на Общинска администрация – Черноочене е установено, че част от разпоредбите на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, приета от Общински съвет – Черноочене, противоречат или не уреждат нови положения, въведени с приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.
Това обстоятелство налага Общински съвет – Черноочене да приеме предложения проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене. По този начин Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене ще бъде в съответствие с разпоредбите на висшестоящия нормативен акт, какъвто е Закона за местните данъци и такси.

С приемането на предложения проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене ще изпълни задължението си по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
В изпълнение на горното кметът на община Черноочене възложи на дирекция „Обща администрация“ изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.
Наред с горното, кметът на община Черноочене възложи извършването на частична предварителна оценка на въздействието, съгласно изискването на чл.20, ал.2 от Закона за нормативните актове.
Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене сочат, че не се очакват значителни последици от прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
В настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, правните норми са систематизирани в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
Целите, които се поставят с предложената Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, основно се свеждат до постигане на законосъобразност, съгласно изискванията на чл.8 от Закона за нормативните актове.
Също така целите на приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене са законосъобразно определяне правомощията на кмета на общината и служителите на общинска администрация Черноочене, съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, което от своя страна ще гарантира ефективното и законосъобразно установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци на територията на община Черноочене. Като такива следва да бъдат посочени и законосъобразно определяне на задълженията на данъчно задължените лица.
Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене не е свързана с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината.
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене ще окаже благоприятно финансово отражение върху бюджета на община Черноочене, тъй като ще позволи на общината законосъобразното установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци.
Също така общината ще избегне евентуални съдебни спорове със заинтересованите страни.
Наред с гореизложеното, с представения проект на решение, се предлага промяна в размера на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1,8% на 3,0% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по – висока стойност.
Този вид данък е установен в размер на 2% върху оценката на имуществото, с приемане на разпоредбите на ЗМДТ (ДВ бр. 117/ 1997г., в сила от 01.01.1998г.). Размерът е бил валиден за територията на цялата страна до 1.1.2008г., когато законодателят за първи път предвижда възможност общинските съвети да определят конкретния му размер, в рамките на установен в ЗМДТ диапазон. В изпълнение на тази законова делегация, с приемане на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, Общинския съвет – Черноочене е определил размера на данъка при възмездно придобиване на имущество, който към настоящия момент е 1,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Обект на облагане с този данък са недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчно задължените лица са приобретателите на имущества. Основа за определяне на данъка е цената на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите имоти, основа за облагане е уговорената цена, а ако тя е по – ниска от данъчната оценка – по последната. По аналогичен начин се определя основата за облагане при прехвърляне на моторни превозни средства, като вместо данъчна оценка се взема предвид застрахователната стойност.
Предложената промяна в размера на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1,8% на 3,0% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по – висока стойност е необходима за осигуряване и генериране на собствени приходи на Община Черноочене, които да покрият недостигащите финансови средства за образователните дейности, които се финансират от общинския бюджет. Община Черноочене дофинансира маломерните паралелки в училищата на територията на общината с 152 884 лева, съгласно Решение № 76/ 06.08.2020г.
Предвиденото увеличение на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1,8% на 3,0% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по – висока стойност прогнозно ще осигури 25 000 лева в бюджета на общината, което ще даде възможност на Община Черноочене да осигури част от финансовите средства за маломерните паралелки в училищата на територията на общината.
В заключение, направените предложения са в продължение на политиката на Община Черноочене в областта на местните данъци, за определяне на конкретните им размери, в нива съобразени с приоритетите на общината и икономическото и развитие и е синхронизирана с действащата редакция на Закона за местните данъци и такси, и е в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, и с приложимото европейско законодателство.

С оглед изложеното и на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам общинският съвет да вземе решение, съгласно предложения проект.

Приложение:
1. Проект на решение на Общински съвет – Черноочене.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на
Н А Р Е Д Б А №2 от 14.02.2008 г.

за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

/Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г, изм. и доп. с Решение №03/29.01.19 г./

§ 1. Създава се чл.3а:

„Чл. 3а./1/ Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник“.
/2/ Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

§ 2. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:

„Чл.5/1/ Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
/2/ Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
/3/ В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
/4/Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината“.

§ 3. Създава се чл.12а:

„Чл.12а/1/ За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
/2/ Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
/3/ Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
/4/ За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
/5/ При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
/6/ Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители.
/7/ Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството є на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота“.

§ 4. В чл.20 се прави следното изменение:

„Чл.20 Условие за определяне на данъка е наличието на подадена декларация и/или информация, постъпила/-и по реда на чл. 14, чл. 15, ал. 3 – 7 и чл. 51 от Закона за местните данъци и такси“.

§ 5. В чл.21 се прави следното изменение:

„Чл.21 Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси“.

§ 6. Създава се чл.21а:

„Чл.21а/1/ Служителят на общинската администрация, определен по реда на чл.5, ал.4 проверява подадените декларации и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи.
/2/ При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
/3/ Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
/4/ Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства“.

§ 7. Създава се чл.25а:

Чл.25а/1/ При придобиване на имот по наследство данъчната декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти се подава от наследниците или заветниците в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.
/2/ В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

§ 8. В чл.35, ал.2 се прави следното изменение:

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 9. Наредбата за изменение и допълнение влиза в сила от деня на разгласяването и в местните печатни издания.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

 

Приложения:

chastichna_predvaritelna_ocenka

proekt_naredba_2saobshtenie10112020 от 10.11.2020 г.