Обява

Обяви

Общинска служба по земеделие с. Черноочене на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землищата на селата Бакалите, Бели вир, Беснурка, Божурци,  Босилица,  Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Женда, Житница,  Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Лясково, Минзухар, Небеска, Новоселище, Ночево, Патица,   Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Соколите, Среднево, Средска, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

 

              Регистърът съдържа данни за:

  • Номерата на имотите по кадастралната карта, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумения;
  • имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

                  Предварителните регистри се намират  в Общинска служба по земеделие с. Черноочене на адрес :  с. Черноочене, ул. ” Шеста ” № 6.  

                  Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняването на допуснати грешки и неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересовани лица.

                                                                                                          ОСЗ с. Черноочене