Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател
на Общински съвет – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 година до края на м.юни 2020 година

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 година до края на м.юни 2020 година.

Уважаеми общински съветници!
Дами и господа!

През периода ноември 2019 година–юни 2020 година Общински съвет –Черноочене проведе общо 7 заседания съответно на следните дати:

– 06.11.2019 година (тържествена сесия);
– 28.11.2019 година;
– 16.12.2019 година;
– 06.02.2020 година;
– 19.03.2020 година;
– 07.05.2020 година;
– 29.06.2020 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.
През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика-5;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура-5;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване-5;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм-5;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда-5.

Проведени са 3 заседания на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с декларациите на кметовете на кметства и на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ.

През периода ноември 2019–юни 2020 година са приети общо 100 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– общински бюджет – 8;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 51;
– дейност на Общинския съвет – 18;
– във връзка с кандидатстване с проекти – 6;
– приемане и изменение на наредби, правилници, стратегии, програми и планове на ОбС – 10;
– в сферата на образованието, културата и социалните услуги – 3;
– други – 4.

Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет.

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 година до края на м.юни 2020 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложения:

spr

spr_pk

spr_zas