Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване натрупаните средства по чл. 60, ал. 2,т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С §41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето е предвидена възможност в срок до 31.12.2020 г., общините да заявят до 30% от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2,т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63 ал. 4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците.
До настоящия момент Община Черноочене в банковата сметка по чл.22 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г., натрупаните финансови средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, изисквани при депониране на отпадъци са в размер на 210 600,77 лева.
Средствата за усвояване по §41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, 30% от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2,т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за община Черноочене са в размер на 63 180 лв.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешава изразходването до 30% от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2,т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 63 000 лева за финансиране на мерки по чл.63, ал.4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

2. Възлага на кмета на Община Черноочене да извърши последващите, съгласно Закона действия.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

Изготвил : ……………………..
зам.кмет
(Ферхад Ферхад)