Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 07.05.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Селями Мустафа-зам.-кмет на община Черноочене, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Черноочене през 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешително за ползване на воден обект.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/