Доклад

Декларации по ЗПКОНПИ

по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянната комисия на Общински съвет – Черноочене за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като комисия по чл.12, ал.1 от НOРИПДУКИ

Днес, 03.01.2020 г., постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Черноочене в състав:
1. Недрет Мехмед – Председател
2. Мелиха Ахмед – член
3. Мехмед Емин – член
4. Сезгин Местан – член
5. Себахат Мехмед– член
6. Реджеб Нури – член
7. Асие Мурад – член

проведе заседание, на което бе извършена проверка относно това подадени ли са в едномесечния срок от полагане на клетва /06.11.2019г./ декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ и за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, от избраните на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г. кметове на кметства в общината, а именно :
1.Вилдане Сали- кмет на кметство – с.Нови пазар;
2.Фариз Халил – кмет на кметство – с.Бели вир;
3.Гюнер Апти – кмет на кметство – с.Даскалово;
4.Гюлбахар Мурад – кмет на кметство – с.Дядовско;
5.Себахтин Мустафа – кмет на кметство – с.Железник;
6.Гюнер Мехмед – кмет на кметство – с.Каблешково;
7.Муса Муса – кмет на кметство – с.Водач;
8.Шенгюл Алиева – кмет на кметство – с.Житница;
9.Шабан Адем – кмет на кметство – с.Лясково;
10.Шукри Осман – кмет на кметство – с.Минзухар;
11.Али Бекир – кмет на кметство – с.Паничково;
12.Ахмед Ахмед – кмет на кметство – с.Петелово;
13.Семра Шабан – кмет на кметство – с.Свободиново;
14.Айля Ахмед – кмет на кметство – с.Пряпорец;
15.Байрам Мустафа – кмет на кметство – с.Ябълчени;
16.Айнур Осман – кмет на кметство – с.Яворово
17.Беятин Халим – кмет на кметство – с.Габрово;
18.Бахри Хашимов – кмет на кметство – с.Комунига;
19.Ембие Мурадова – кмет на кметство – с.Божурци;
20.Юксел Ахмед – кмет на кметство – с.Патица;
21.Еджевит Ибрам – кмет на кметство – с.Стражница,

като лица, заемащи длъжност по §2, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.
Комисията провери и съответствието на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.

I.ФАКТИЧЕСКА ЧАСТ :
Комисията намери, че посочените по – горе избрани и положили клетва кметове на кметства в Община Черноочене като лица в §2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ са задължени да подадат декларации по чл.35, ал.1, т.1 /всичките 21 кметове на кметства/ и т.2 /само 5-ма които са избрани за първи път/ от ЗПКОНПИ.
Същите са положили клетва на 06.11.2019 г. и са подали декларациите си, както следва :
1.Вилдане Сали- по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 20/13.11.2019 г.
2.Фариз Халил – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 21/28.11.2019 г.

3.Гюнер Апти – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 17/13.11.2019 г.

4.Гюлбахар Мурад – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 12/13.11.2019 г.

5.Себахтин Мустафа – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 09/12.11.2019 г.

6.Гюнер Мехмед – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 14/13.11.2019г.

7.Муса Муса – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 16/12.11.2019 г.

8.Шенгюл Алиева-по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 15/12.11.2019г.

9.Шабан Адем – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 07/12.11.2019г.

10.Шукри Осман – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 04/12.11.2019 г.

11.Али Бекир – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 06/12.11.2019 г.

12.Ахмед Ахмед – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 08/13.11.2019г.

13.Семра Шабан – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. №18 /13.11.2019 г.

14.Айля Ахмед – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 01/13.11.2019 г.

15.Байрам Мустафа – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 11/13.11.2019 г.

16.Айнур Осман – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 13/08.11.2019г.

17.Беятин Халим – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 03/13.11.2019г., а декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх.№ 02/ 29.11.2019 г.
18.Бахри Хашимов – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 05/13.11.2019г., а декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх.№01 /20.11.2019 г.
19.Ембие Мурадова – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 10/13.11.2019г., а декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх.№03/ 03.12.2019 г.
20.Юксел Ахмед – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 02/28.11.2019г., а декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх.№.04/ 04.12.2019 г.
21.Еджевит Ибрам – по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ с вх. № 19/12.11.2019г., а декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх.№ 05/ 05.12.2019 г.

Комисията прегледа регистъра на декларациите по ЗПКОНПИ, а също разполагаше с подадените декларации на хартиен и електронен носител. Подадените декларации са съгласно утвърдените от комисията образци /за декларацията по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ/ и по образеца на КПКОНПИ /за декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ/.
Декларациите са подадени съгласно изискванията на 35, ал.5 от ЗПКОНПИ, както на хартиен, така и на електронен носител, регистрирани са и се съхраняват в Общински съвет – Черноочене.
Преизбраните кметове на кметства:
1.Вилдане Сали-с.Нови пазар;
2.Фариз Халил – с.Бели вир;
3.Гюнер Апти – с.Даскалово;
4.Гюлбахар Мурад – с.Дядовско;
5.Себахтин Мустафа – с.Железнек;
6.Гюнер Мехмед – с.Каблешково;
7.Муса Муса – с.Водач;
8.Шенгюл Алиева – с.Житница;
9.Шабан Адем – с.Лясково;
10.Шукри Осман – с.Минзухар;
11.Али Бекир – с.Паничково;
12.Ахмед Ахмед – с.Петелово;
13.Семра Шабан – с.Свободиново;
14.Айля Ахмед – с.Пряпорец;
15.Байрам Мустафа – с.Ябълчени;
16.Айнур Осман – с.Яворово,
които са изпълнявали тази длъжност и през мандата 2015 – 2019г., във връзка със задължението си за подаване на декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ се позовават на встъпителната си декларация от 2018г. и няма да подават нова за новия мандат, което е допустимо. Същите ще следва да подадат годишна декларация за имущество и интереси за цялата 2019г. до 15 май 2020г.
С оглед проверката на достоверността на декларираните факти в декларацията за несъвместимост в изпълнение на чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ, във връзка с изискванията по чл.41, ал.1 от ЗМСМА комисията извърши справки в Търговския регистър на Агенция по вписвания, както и в регистъра на кооперациите за всеки един от кметовете на кметства.
Комисията констатира, че декларираните факти в декларацията за несъвместимост са достоверни.
II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ :
Въз основа на установеното във фактическата част и в изпълнение на чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ и Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Черноочене постоянната комисия УСТАНОВИ :
1. Кметовете на кметства на територията на община Черноочене са подали в предвидените в ЗПКОНПИ срокове – един месец от датата на полагане на клетва декларациите си по чл.35, ал.1, т.1 / 21 на брой/ и т.2 / 5 на брой/ от ЗПКОНПИ.
2. Декларираните в декларацията по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ факти по чл.41, ал.1 от ЗМСМА са достоверни.
Докладът е приет на заседание на постоянната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларациите по чл.35, ал.1 и т.1 т.2 от ЗПКОНПИ и се предоставя на вниманието на председателя на Общинския съвет.
ПОДПИСИ:
– Недрет Мехмед – Председател – ……………….
– Мелиха Ахмед – член – ……………….
– Мехмед Емин – член – ……………….
– Сезгин Местан – член – ……………….
– Себахат Мехмед– член – ……………….
– Реджеб Нури – член – ……………….
– Асие Мурад – член – ……………….