Докладна записка

Материали до ОбС

ОТ БЕДРИЕ ЯШАР ГАЗИЮМЕР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ

Относно : актуализация на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене

Уважаеми дами и господа общински съветници!

На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн.ДВ 81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет в изпълнение на §2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя съдържа правилата за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от закона.
Чл.10 от НОРИПДУКИ изисква всеки Общински съвет да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението й.
Тези правила ще бъдат приложими по отношение на представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Черноочене; управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Черноочене, а също и на кметовете на кметства в общината.
Предвидени са новите функции по изпълнение на закона и наредбата на Общинския съвет и неговия председател и на постоянната комисия и нейния председател. Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка, съхраняване и и унищожаване.
С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за установяване на конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.
Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

ПРЕДЛАГАМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ ДА Р Е Ш И :

1.Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/