Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Настоящата докладна записка е изготвена и представена в […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на община Черноочене с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е с намерение да […]

Докладна записка

Относно: за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”  ООД – гр. Кърджали за 2024 година.                 УВАЖАЕМИ […]

Докладна записка

Относно: Приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ […]

Решения на Общински съвет 16 февруари 2024 година

Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 /Приложение/ Решение 13 /Приложение/ /Приложение/ Решение 14 Решение 15 Решение 16 /Приложение/ Решение 17 /Приложение/ Решение 18 Решение 19 Решение 20 Решение 21 Решение […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]