Съобщение

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. […]

Справка

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Община Черноочене Докладна записка с Вх.№10 от 12.01.2021 година при ОбС-Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №107 от 16.12.2020 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №106 от 16.12.2020 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за […]

Обявление

На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене Кметът на Община Черноочене – Айдън Осман Кани всички граждани на […]

Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене на 08.12.2020 г. Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, […]

Съобщение

На основание чл.78,ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица,че с Решение №98 от 23.11.2020 г. на Общински съвет Черноочене е приета Наредба за изменение […]