Справка

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Община Черноочене Докладна записка с Вх.№52 от 04.04.2022 година при ОбС-Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет […]

Обявление

На основание чл. 6д, ал.2 от закон за защита при бедствия е публикувана за обществено обсъждане Общински план за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене АЙДЪН ОСМАН кани жителите на община Черноочене, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 05 от 04.03.2022 г. на Общински съвет – Черноочене e […]

Обявление

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене Кметът на Община Черноочене – Айдън Осман […]