Покана – обявление

за обществено обсъждане на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално […]

Съобщение

Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година. Във връзка с чл. 26, ал. […]

Обявление

В изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НАРЕДБА № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №55 от 18.07.2022 г. на Общински съвет – Черноочене […]

Покана за общо събрание

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/05.08.22г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.09.2022 г./четвъртък/ от 17,30 ч. в […]