Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за План за интегрирано развитие на община Черноочене за период 2021-2027г., включваща описание на начина на съобразяване с условията в решение №ХА – 28 ЕО/2021г.

o_spravka_piro_chernoochene

Покана за общо събрание

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.09.2021 г./понеделник/ от 17,30 ч. в сградата на общинския стадион – с. Черноочене, […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО […]