Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Съобщение

Комисията, която ще извърши преброяването на на безстопанствените кучета на територията на населените места в община Черноочене, е в състав: 1. Инж. Рушен Фейзула – началник отдел „ИП, СИП“; 2. […]

Обява

Съгласно Заповеди №РД-07-31 и №РД-07-32 от 01.11.2022 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Кърджали, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №92 от 02.11.2022 година на Общински съвет – Черноочене е приет […]