Съобщение

На основание чл.128. ал.3 от ЗУТ, отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене съобщава на заинтересованите лица за изработен и разгледан на ЕСУТ-Черноочене проект за Подробен устройствен план – […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 13 от 22.02.2023 г. на Общински съвет – Черноочене e […]

Обявление

На основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията, Кметът на община Черноочене разгласява с настоящото обявление, че на свое заседание проведено на 22.02.2023 г. Общински съвет Черноочене прие Решение […]