„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 28.10.2014 г.
Обявление Линк към Обявление 28.10.2014 г.
Документация Dokumentaciq za invest. proektirane 28.10.2014 г.
Техническо задание Tehnicesko zadanie 28.10.2014 г.

Пояснения до всички

заинтересовани страни

do_vsichki_zainteresovani

do_vsichki_zainteresovani_2

Do_vsicki_zainteresovani strani_3

Do_vsicki_zainteresuvani_strani_4

13.11.2014 г.

20.11.2014 г.

26.11.2014 г.

01.12.2014 г.

Пояснения се правят

относно постъпили

запитвания

Протокол №1 Protokol №1 15.12.2014г.
Протокол №2 Protokol №2 12.01.2015г.
Съобщение

До всички заинтересовани страни:

Следващото заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците – пликове с номера 3 „Предлагана цена“, ще се проведе на 15.01.2015г. от 13:00 часа в стая №6 на общинска администрация – Черноочене.

12.01.2015г.
Протокол №3  Protokol №3 19.01.2015г.
Протокол №4 Protokol №4 03.02.2015г.
Решение Reshenie 03.02.2015г.
Информация за освободени гаранции за участие Inf_Osv_Garancii_Proektirane 05.03.2015 г.
Договор №35/25.02.2015г. за Обособена позиция 1 Dogovor_35 25.03.2015 г.
Договор №36/25.02.2015г. за Обособена позиция 2 Dogovor_36 25.03.2015 г.
Договор №37/25.02.2015г. за Обособена позиция 3 Dogovor_37 25.03.2015 г.
Информация за сключен договор Informaciq za skl. dogovor 25.03.2015 г.
Анекс към договор №35/25.02.2015г. aneks 35 05.05.2015г.
Анекс към договор №36/25.02.2015г. aneks 36 05.05.2015г.
Анекс към договор №37/25.02.2015г. aneks 37 05.05.2015г.
Информация за извършени плащания по договори Obob_inf_Ideen_Proekt 19.08.2015г.