Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по 4 обособени позиции
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
 Публична покана  Publicna pokana  14.04.2016г.
 Pub_Pokana   14.04.2016г.
 Документация  Dokumentaciq   14.04.2016г.
Протокол protokol 12.05. 2016g 17.05. 2016година
Договор за обособена позиция №1

Dogovor obosbena poziciya 1

prilojeniya ob. poziciya 1

06.06. 2016година
Договор за обособена позиция №2

Dogovor obosobena poziciya 2

iprilojeniya kim ob.poziciya 2

06.06. 2016година
Договор за обособена позиция №3

Dogovor obosobena poziciya 3

prilojeniya ob.poziciya 3

06.06. 2016година
Договор за обособена позиция №4

Dogovor obosobena poziciya 4

prilojeniya ob. poziciya 4

06.06. 2016година