Основен ремонт общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци с три обособени позиции
ВИД ДОКУМЕНТ  ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Решение за откриване на процедура  04.05.2015г.
Обявление  Обявление за открита процедура 04.05.2015г.
Документация за участие документация заглавна страница  04.05.2015г.
Документация за участие Документация за участие – пълно съдържание-_dokumentacia. 2015  04.05.2015г.
До всички заинтересовани лица

Документация за участие:

раздел „Съдържание на офертата“ – точка 8 – отпада.

03.06.2015г. съобщение
Заседание на комисията за отваряне на подадените оферти на 19.06.2015 година от 14:00

Уведомление

uvedomlenie

16.06.2015 г. съобщение
Протокол на комисия protokol 23.06.2015г.
Съобщение до всички заинтересовани страни Съобщение и оценка на техническите предложения 03.07.2015г. Съобщение
Протокол №2 Проткол №2 03.07.2015
Протокол №3 Протокол№3 09.07.2015г.
Протокол №4 Протокол №4 09.07.2015г.
Решение №440/09.07.2015г. Решение 440 /09.07.2015 09.07.2015г.
Информация за сключен договор Линк от Информация за скл. договор  13.08.2015 г.
Договори за възлагане на обществената поръчка Dog_84_2015 13.08.2015 г.
Dog_85_2015 13.08.2015 г.
Dog_86_2015 13.08.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие Obob_inf_garancii 14.08.2015 г.
Информация за плащания obob_inf_Dog_86_OR-OPM11 25.08.2016
Информация за плащания Obob_inf_OR_OP2_Bezvodno 16.05.2016г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпъл.Дог.№85/12.08.2015г. obob_inf_Osvo_gar_Dog_85_2015 16.05.2016г.
Информация за изпълнен договор №85/12.08.2015г. Document (12) 16.05.2016г.
Информация за плащания obob_inf_dog_84_pit_chernoochene_jitnisa-1 21.09.2016г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпъл.Дог.№84/12.08.2015г. obob_inf_osvo_gar_dog_84_2015 21.09.2016г.
Информация за изпълнен договор №84/12.08.2015г. document-65 21.09.2016г.
Информация за изпълнен договор №86/12.08.2015г. Изпълнен договор 13.06.2017г.