„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения”.
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Публична покана ПУБЛИЧНА ПОКАНА 15.12.2014 ГОДИНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ  Dokumentacia_CHERNOOCHENE 15.12.2014 ГОДИНА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Tehnicheski specifikacii_CHERNOOCHENE 15.12.2014 ГОДИНА

Пояснения до всички

заинтересовани страни

 Do_vsicki_zainteresovani_strani  22.12.2014 ГОДИНА

Пояснения се правят

относно постъпили

запитвания

Протокол Protokol 13.01.2015г.
Договор Dogovor  29.01.2015 г.