„Основен ремонт на общинска пътна мрежа на община Черноочене с три обособени позиции
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Obqva_002_Chernoochene 31.03.2017 г.
Документация dokumentacia 31.03.2017 г.
Техническа спецификация tehniceska_specifikacia 31.03.2017 г.
КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА KSS 31.03.2017 г.
Информация в АОП  Informatsia_v_AOP 31.03.2017 г.
Информация в АОП за удължаване на срока за получаване на оферти с 3 (три) дни  Informatsia_v_AOP 18.04.2017 г. Часът, датата и мястото на отваряне на офертите остават непроменени.
Протокол Protokol_Osn_remont_OPM_2017 04.05.2017 г.
Договор № 19/19.05.2017 г. Dogovor_№19 29.05.2017 г.
Договор № 20/19.05.2017 г. Dogovor_№20 29.05.2017 г.
Договор № 21/19.05.2017 г. Dogovor_№21 29.05.2017 г.