„Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига – Женда- яз.Боровица-Безводна“
ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
Решение Линк към Решение 11.12.2014 г.
Покана Pokana 11.12.2014 г.
Техническо задание Tehn_zadanie 11.12.2014 г.
 Протокол  Protokol_dere  19.12.2014 г.
Доклад Doklad_dere 15.01.2015 г.
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_9_19.01.15 21.01.2015 г.
Решение за прекратяване Reshenie 13.02.2015 г.