Месечни архиви: ноември 2014
„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № М13-22-168 / 21.08.2014, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения” – ПРЕКРАТЕНА

   Вид документ  Линк към документа  Дата на публикуване  Забележка Публична покана  Линк Публична покана  25.11.2014г.  Документация  Dokumentacia_CHERNOOCHENE  25.11.2014г.  Технически спецификации…

„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ”

  Вид документ Линк към документа Дата на публикуване ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана  Линк от Публична покана 12.11.2014 г. Документация dokumentacia  12.11.2014…