Процедури: Публични покани
Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по 4 обособени позиции

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Publicna pokana  14.04.2016г.  Pub_Pokana   14.04.2016г.  Документация  Dokumentaciq   14.04.2016г. Протокол…

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана Publicna_pokana-link 13.04.2016 година Pub_pokana_Materiali_2016 13.04.2016 година Документация Dokumentaciq_ Materiali_2016…

„Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, разклон махала Долна на с. Габрово от км. 0+820 до км. 0+940″ общ. Черноочене, обл. Кърджали

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА  Публична покана  Публична покана  11.04.2016 година  Документация  dokumentaciq betstvie s.Gabrovo  11.04.2016…

„Мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Община Черноочене, с. Черноочене, област Кърджали“

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТ ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана Публична покана 29.02.2016 година Документация  Dokumentacia 29.02.2016 година Проект…

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”

Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка Публична покана Публична покана 07.12.2015г. Публична покана – АОП Линк…

Изработване на технически проект за пътен участък , обект : “Рехабилитация на общинска път KRZ1430/І-5, Николово-Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/”

Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка Публична покана Pub_pokana_PIt_Minzuhar 01.09.2015 година   Публична покана – АОП…

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

Вид на документа Линк към документа Дата на публикуване Забележка Публична покана Публична покана_2015 08.05.2015г.   Публична покана – АОП…

„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения”.

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана ПУБЛИЧНА ПОКАНА 15.12.2014 ГОДИНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  Dokumentacia_CHERNOOCHENE 15.12.2014 ГОДИНА ТЕХНИЧЕСКИ…

„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № М13-22-168 / 21.08.2014, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения” – ПРЕКРАТЕНА

   Вид документ  Линк към документа  Дата на публикуване  Забележка Публична покана  Линк Публична покана  25.11.2014г.  Документация  Dokumentacia_CHERNOOCHENE  25.11.2014г.  Технически спецификации…

„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ”

  Вид документ Линк към документа Дата на публикуване ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана  Линк от Публична покана 12.11.2014 г. Документация dokumentacia  12.11.2014…