Покажи всичко обявено от Севинч Мехмед
„Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения”.

ВИД ДОКУМЕНТ ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА Публична покана ПУБЛИЧНА ПОКАНА 15.12.2014 ГОДИНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  Dokumentacia_CHERNOOCHENE 15.12.2014 ГОДИНА ТЕХНИЧЕСКИ…