Профил на купувача

Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат <Профил на купувача> , който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност,

В него се публикува текуща информация за обявления, откриване на процедури, документация за участие, разяснения, покани, договори, допълнителни споразумения, информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, публичните покани, вътрешните правила, всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.

Обществени поръчки, открити до 1.10.2014 г.

regОбществени поръчки на Община Черноочене, публикувани в Агенция по обществени поръчки

* Информация за процедури по ЗОП на Община Черноочене, ще получите като въведете „Община Черноочене“ в поле „Ключова дума от името на възложителя“ и натиснете „търси“.

* За всяка обществена поръчка в регистъра се съдържа информация за нейното актуално състояние. Възможните статуси са както следва:
отворена – не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
спряна - изпратена е информация по чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на въз ложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“;
прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
затворена – изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
възложена - публикувана е информация за сключен договор;
отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до публикуване на информация за сключен договор или за прекратяване.
Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя „частично„.

Регистър на обществени поръчки по задължителна процедура от ЗОП

Годишен план за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за поръчки по реда на глава осма „а“ от ЗОП през 2014 г.

godishen_plan

godishen plan 2015

Годишен план обществени поръчки 2016