Обява

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Съобщения

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

В качеството си на бенефициент по Проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година , финансирана от ЕСФ, обявява набиране на документи от кандидати за следните позиции:

І. Домашен санитар – 2 позиции; Код по НКПД – 53221001
1. Целеви групи за заемане на длъжността са:
1. Безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено образование – 6 клас /или удостоверение за успешно преминато обучение по съответната или релевантна на нея позиция/;
2. Професионален опит – не се изисква, но опит в предоставянето на социални услуги е предимство;
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи условия необходими за нормален живот на потребителя- лична помощ, комунално битови услуги, услуги за социална подкрепа съгласно Методика утвърдена от МЗО след преминат 5 дневен курс на обучение по проекта ;
2. Организира и осъществява дейностите във връзка със здравето на потребителя;
3. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали известни в хода на работа.
4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 1.10.2019 година, непълно работно време – 4 часа.
Място на работа: в дома на потребителите на патронажна грижа предоставяна чрез „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
6. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография по образец;

4. служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице;
5. копие от диплом или от удостоверение за завършен 6 клас, както и от обучителни курсове по сходни програми/проекти /ако е приложимо/;
6. декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/;
7. копие от трудова книжка или друг документ за трудов стаж или професионален опит.

ІІ. Медицински специалисти – 4 позиции; Код по НКПД – 22216002; 22403001;22645001
1. Целеви групи за заемане на длъжността са:
1. Безработни лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
3. Заети лица с възможности за работа по втори трудов договор с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Професионална квалификация – медицинска сестра; медицински фелдшер, рехабилитатор;
2. Професионален опит – не се изизсква, но е предимство.
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Предоставя здравни услуги в дома на потребителя съгласно Методика утвърдена от МЗО след преминат 5 дневен курс на обучение по проекта;
2. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.
4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда или втори трудов договор по член 111 от КТ. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 01.10.2019 година, непълно работно време – 4 часа по график.
Място на работа: в дома на потребителите на социални услуги на „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
6.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография по образец;
4. служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
5. пенсионно разпореждане за придобилите право на пенсиониране /ако е приложимо/;
6. основен трудов договор/ ако е приложимо/;
7. копие от диплом за завършено медицинско образование ;

8. декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/;
9. копие от трудова книжка или друг документ за професионален опит.

ІІІ. Психолог – 1 позиция; Код по НКПД – 26346001
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, степен: минимум бакалавър, специалност „психология”;
2. Професионален опит – не е задължителен, но е предимство.
2. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Изготвя психологичен статус на кандидат-потребителите, съгласно утвърдената Процедура;
2. Оказва психологическа подкрепа на потребителите с индикирана потребност от психологическа подкрепа, като осъществява дейността си в дома на потребителя съгласно Методика утвърдена от МЗО след преминат 5 дневен курс на обучение по проекта;
3. Изготвя документи по утвърдени образци;
4. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.
3. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
4. Длъжността се заема по трудово правоотношение – срочен трудов договор по член 68 от Кодекса на труда или втори трудов договор при друг работодател по член 111 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 01.10.2019 година, непълно работно време – 4 часа по график.
Място на работа: в дома на потребителите на социални услуги на „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
5. Необходими документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография ;
4. служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
5. основен трудов договор/ ако е приложимо/;
6. копие от диплом за завършено висше образование, специалност „психология”;
7. копие от трудова книжка /друг документ/ за доказване на професионален опит;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/.

ІV. Социален асистент – 1 позиция; Код по НКПД – 53221003
1. Целеви групи за заемане на длъжността са:

1. Безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Заети лица с възможности за работа по втори трудов договор с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;

2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено образование – средно;
2. Професионален опит – не се изисква, но опит в предоставянето на социални услуги е предимство;
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи социалните условия необходими за нормален живот на потребителя- услуги за социална подкрепа съгласно Методика утвърдена от МЗО след преминат 5 дневен курс на обучение по проекта;
2. Организира и осъществява дейностите във връзка със здравето на потребителя;
3. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.

4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда или втори трудов договор при друг работодател по член 111 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 1.10.2019 година, непълно работно време- 4 часа по график.
Място на работа: в дома на потребителите на патронажна грижа предоставяна чрез „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
6. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография по образец;
4. служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
5. основен трудов договор/ако е приложимо/;
6. копие от диплом или/и от удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец/;
8. други /ако е приложимо/.

Месечните възнаграждения за всички обявени позиции се формират съгласно Методология за регламентиране на възнагражденията по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.
Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в Информационния център на община Черноочене на адрес: село Черноочене, улица „Шеста” № 9.
Срок за подаване на документите: от 15.08.2019 година до 31.08.2019 година, 16,30 часа.
Условия за допустимост:
1. До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;
2. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;
3. Списък с допуснатите кандидати и датата на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на електронната страница на общината в 3 дневен срок след приключване приема на документи.

Телефон за информация: 03691/6263 /от 8,30 до 16,30 часа/

obyava_personal.doc