Обява

Обяви, Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №452 от 18.07.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №47/24.06.2019 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 06.08.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
Продажба на:
Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 14 с площ 654,60 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 8 000,00 лв. /осем хиляди лв. и 00 ст./. без ДДС. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). През имота преминава високо напрежение. Частна общинска собственост с Акт №342/20.05.2005 г.

Право на собственост за незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-46 в кв. 8 с пл. сн. №46 с площ 1060 м. кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 10 963,00 лв. /десет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №297/30.10.2017 г.

Право на собственост за незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-45 в кв. 8 с пл. сн. №45 с площ 700 м. кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7 119,00 лв. /седем хиляди сто и деветнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №298/30.10.2017 г.

Право на собственост за поземлен имот 14221.81.115. с. Габрово, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП за съоръжение на друг вид превод с площ 1537 кв. м. по КККР на с. Габрово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 986,00 лв. /двадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №466/ 09.04.2019 г.

Право на собственост за незастроен поземлен имот пл. сн. №32 в кв. 26 с площ 208 м. кв. по КРУ на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №436/08.03.2019 г.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 02.08.2019 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 05.08.2019 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN:BG69IORT80313307000003; BIC:IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА