Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.88, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, да  определяте маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.88,  ал.3 от  НРПУРОС, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2017/2018 година:

землище имот № категория Площ /дка/
1.1 Бостанци 000023 VІІІ 5,306
1.2 Бостанци 000024 VІІІ 1,658
2.1 Йончево 000305 ІХ 5,336
3.1 Черна нива 007502 ІХ 0,205
3.2 Черна нива 001201 ІХ 3,936
3.3 Черна нива 006501 ІХ 1,447
3.4 Черна нива 004055 ІХ 2,795
3.5 Черна нива 004026 ІХ 5,249
3.6 Черна нива 004034 ІХ 4,457
3.7 Черна нива 004203 ІХ 3,700
3.8 Черна нива 006510 ІХ 1,499
3.9 Черна нива 006511 ІХ 6,880
3.10 Черна нива 006512 ІХ 2,062
3.11 Черна нива 006527 ІХ 1,956
3.12 Черна нива 006528 ІХ 1,249
4.1 Ново селище 002043 ІХ 4,000
5.1 Дядовско 011660 VІІІ 1,342
5.2 Дядовско 011662 VІІІ 1,295
5.3 Дядовско 011739 VІІІ 2,365
5.4 Дядовско 011659 VІІІ 1,511
5.5 Дядовско 011793 VІІІ 5,000
5.6 Дядовско 011066 VІІІ 1,492
5.7 Дядовско 011592 VІІІ 2,040
5.8 Дядовско 011655 VІІІ 1,112
5.9 Дядовско 011794 VІІІ 2,647
5.10 Дядовско 011795 VІІІ 1,352
5.11 Дядовско 011796 VІІІ 5,000
5.12 Дядовско 011791 VІІІ 2,400
5.13 Дядовско 011804 VІІІ 1,597
5.14 Дядовско 011601 VІІІ 3,181
5.15 Дядовско 011812 VІІІ 4,222
5.16 Дядовско 011461 VІІІ 0,932
5.17 Дядовско 011811 VІІІ 6,217
5.18 Дядовско 011669 VІІІ 2,387
5.19 Дядовско 011703 VІІІ 2,583
5.20 Дядовско 011702 VІІІ 2,352
5.21 Дядовско 011719 VІІІ 4,710
5.22 Дядовско 011801 ІХ 2,478
5.23 Дядовско 011778 VІІІ 3,315
5.24 Дядовско 011123 VІІІ 1,194
5.25 Дядовско 011424 VІІІ 0,761
5.26 Дядовско 011210 VІІІ 3,077
5.27 Дядовско 011786 VІІІ 3,201
5.28 Дядовско 011115 VІІІ 0,729
5.29 Дядовско 011117 VІІІ 1,100
5.30 Дядовско 011118 VІІІ 0,373
5.31 Дядовско 011108 VІІІ 2,708
5.32 Дядовско 011101 VІІІ 2,067
5.33 Дядовско 011092 VІІІ 4,404
5.34 Дядовско 011094 VІІІ 1,275
5.35 Дядовско 011095 VІІІ 1,473
5.36 Дядовско 011777 VІІІ 3,315
5.37 Дядовско 011787 VІІІ 1,595
5.38 Дядовско 011888 VІІІ 3,897
5.39 Дядовско 011144 VІІІ 4,695
5.40 Дядовско 011250 VІІІ 7,949
5.41 Дядовско 011267 VІІІ 1,689
5.42 Дядовско 011271 VІІІ 0,652
5.43 Дядовско 011169 VІІІ 1,381
5.44 Дядовско 011411 VІІІ 7,123
5.45 Дядовско 011282 VІІІ 3,060
5.46 Дядовско 011290 VІІІ 9,282
5.47 Дядовско 011184 VІІІ 1,214
5.48 Дядовско 011657 VІІІ 1,393
5.49 Дядовско 011656 VІІІ 0,623
5.50 Дядовско 011644 ІХ 1,983
5.51 Дядовско 011773 VІІІ 2,700
5.52 Дядовско 011235 ІХ 1,280
5.53 Дядовско 011013 ІХ 3,932
5.54 Дядовско 011800 ІХ 4,910
5.55 Дядовско 011349 ІХ 7,721
5.56 Дядовско 011348 ІХ 4,926
5.57 Дядовско 011346 ІХ 1,889
5.58 Дядовско 011342 ІХ 2,840
5.59 Дядовско 011016 ІХ 2,585
6.1 Минзухар 045008 ІХ 3,000
6.2 Минзухар 043001 ІХ 2,320
6.3 Минзухар 043007 ІХ 1,806
6.4 Минзухар 032011 ІХ 4,997
6.5 Минзухар 032015 ІХ 5,256
7.1 Габрово 003049 ІХ 6,837
7.2 Габрово 003051 ІХ 2,000
7.3 Габрово 086079 ІХ 5,202
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 Изготвил:

 Йордан ГеоргиевСт. специалист „Общинска собственост”

 Съгласувал:

 Кенан Нешад Директор дирекция „Специализирана администрация“

 Наим Реджеб Юрисконсулт

С уважение,

 

                   АЙДЪН ОСМАН

                  Кмет на Община Черноочене