Разрешение за строеж

Съобщения

Община Черноочене, на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава за издадено Разрешение за строеж № 17 / 01.06.2016 г. за обект: „Фамилна кравеферма за вързано отглеждане на 54 бр. крави и техните приплоди” в поземлен имот № 016031 по КВС на землище с.Комунига, община Черноочене възложител Аптула Джелалов Джемалов с приложение Решение № ХА 39 ПР / 2016 г. от РИОСВ – Хасково, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОВОС.
Разрешението за строеж и приложенията към него се намират в техническата служба при община Черноочене и са на разположение на интересуващите всеки работен ден.

razreshenie_stroej_ferma