Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на
Гамзе Илхан Емин и Ефе Илхан Емин

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет – Черноочене постъпи молба с вх. № 110/27.06.2016 г. от Гюлсен Исмет Емин, живуща в с. Габрово, общ. Черноочене, за отпускане на персонална пенсия за малолетните й деца Гамзе Илхан Емин и Ефе Илхан Емин.
Илхан Шабан Емин е починал на 08.01.2016 година. От Териториално поделение на НОИ-гр. Кърджали е отказана наследствена пенсия на децата й с мотивите, че наследотателят не отговаря на условията на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване за 5 години осигурителен стаж.
В момента г-жа Гюлсен Исмет Емин се грижи сама за децата си и среща сериозни финансови затруднения.
Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж персонална пенсия по чл. 92 от КСО се отпуска с решение на Министерския съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика, съгласувана с Министъра на финансите.
Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на няколко категории лица, между които и деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
В тази връзка предлагам на Общински съвет-Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за децата на г-жа Гюлсен Исмет Емин, живуща в с.Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали: Гамзе Илхан Емин с ЕГН: …………… и Ефе Илхан Емин с ЕГН: ………….

С уважение,
Бедрие Яшар Газиюмер
Председател на ОбС-Черноочене