Доставка на употребяван колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на Община Черноочене

Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, с.Черноочене, Област Кърджали,, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „Специализирана администрация“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Община ЧернооченеИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва доставка на 1 /един/ употребяван колесен многофункционален багер с челен товарач. Механизацията ще се използва за нуждите на община Черноочене. Предлаганият багер трябва да бъде употребяван, производство не по късно от 2010 година и по техническа спецификация от документацията за участие в процедурата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43210000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 (един) брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

77381 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
20/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място на подаване на офертите – Информационен център в сградата на Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, с. Черноочене, област Кърджали. Подадените оферти ще се отварят на 21.10.2014г. в стая №9 на сградата на Община Черноочене от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014
Линк към Публичната покана на сайта на Агенцията за обществени поръчки:  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033785 
Документация:
Заповед за прекратяване на процедура: “Доставка на употребяван колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на Община Черноочене“ от 29.10.2014 г.