Докладна записка

Материали до ОбС

ОТ АЙДЪН АРИФ ОСМАН – КМЕТ НА
ОБЩ. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Преобразуване на ЦДГ „Никола Йонков Вапцаров” в с. Лясково.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 17 от 22.12.2011 г. на ОбС – Черноочене е открита ЦДГ към ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Лясково, в която се обучават и възпитават 23 деца в една смесена група. Училището разполага с необходимата база, има необходимите условия и кадри за целодневно обучение на децата. Съгласно новите изменения на ЗНП и ППЗНПЗ съществуването на ЦДГ към ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Лясково затруднява финансово поддръжката и. Основната причина е, че не се делегират разходите за 3-4 годишните деца. За по пълноценно водене на учебно-възпитателния процес съгласно програмните изисквания и указания на МОН, и след направен анализ по години за раждаемостта и за броя на подлежащите деца целесъобразно е преобразуване и функциониране на ЦДГ с. Лясково с една смесена група, като самостоятелно юридическа единица, а да не е към ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Лясково.

Мотиви:
1. Постъпила докладна записка от Шабан Хасан Адем – кмет на с. Лясково с вх.010- 00- 248/22. 11. 2011г.;
2. Докладна записка от Сеид Рамадан Рамадан – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Лясково с вх.№ 91/01.09.2014г. с предложение за преобразуване за функционирането на ЦДГ с. Лясково, като самостоятелна юридическа единица;
3. Подписка на родителите на децата от с. Лясково;

Моля, спешно да приемате решение за преобразуване на ЦДГ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково в изпълнение на задълженията ми по чл. 10, ал.4, ал.8 и ал.9 от ЗНП и чл.12 и чл.15, ал.1 от ППЗНП.

Предлагам следното проекто Решение:

1.На основание на чл.21,ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.4, ал.8 и ал.9 от ЗНП и чл.12 и чл.15, ал.1 от ППЗНП ОбС-Черноочене разрешава преобразуване на ЦДГ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково, като самостоятелна юридическа единица с една смесена група, считано от 15.09.2014 г.
2.Възлага на кмета на общината да издаде заповед за преобразуване на ЦДГ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково и последващи действия по изпълнение на решението.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/