Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)

Обществени поръчки

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 650 от 29.08.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Oбщина Черноочене, ул.Шеста №9, За: инж.Николина Милева – Началник отдел „ТСУ“, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: ул.Шеста №9Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

ІV.2)Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.08.2014 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене

BG-с. Черноочене: 12 – Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул.Шеста №9, За: инж.Николина Милева – Началник отдел „ТСУ“, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Oбщина Черноочене, ул.Шеста №9Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО)“

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 79400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

 

ІІ.1.8)Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Прогнозна стойност без ДДС

126305 BGN
ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ 1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000 (Хиляда) лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на Община Черноочене, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Черноочене (в лева): Банка: ИНВЕСТБАНК АД – ФЦ ХАСКОВО IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: – безусловна и неотменима; – в полза на Община Черноочене; – със срок на валидност 90 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; – за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка: Банка: ИНВЕСТБАНК АД – ФЦ ХАСКОВО IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: – безусловна и неотменима; – в полза на Община Черноочене; – със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява частично от Министерството на инвестиционното проектиране /МИП/ въз основа на действащото в Република България законодателство, на основание § 123 (3) от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение (ПЗР към ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 38, ал. 1 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г., в съответствие с договорените условия в Споразумението за финансиране между Община Черноочене и МИП. Община Черноочене осигурява собствено финансиране, взето с решение на Общинския съвет, за разликата по сключения договор с избрания за изпълнител участник.

ІІІ.2)Условия за участие
ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на Участниците. От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Изисквания по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 1.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс ; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс ; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 1.2. обявен е в несъстоятелност; 1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. От изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП е изключено изискването по т. 1, б. „е“, което се отнася само за процедури по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. Изисквания по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 1.5. при които лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; *под „свързани лица” следва да се има предвид легалната дефиниция, дадена в т. 23а от Допълнителни разпоредби на ЗОП. 1.6. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Списък с екип за изпълнение на поръчката, който участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. На основание чл. 69 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от техническите изисквания, посочени в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръчката и след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.
Минимални изисквания: 2) Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти: • Експерт 1 – Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, специалност „Архитектура” или „Урбанизъм“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността. • Експерт 2 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“ или „Урбанизъм“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, опит в областта на устройственото планиране, в т.ч. устройствени схеми, ОУП, ПУП – 2 броя – единия с професионален опит от минимум 5 (пет) години и другия с професионален опит минимум 5 (пет) години; • Експерт 3 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; • Експерт 4 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността, не по-малко от 5 (пет) години, опит в изготвянето на Екологичната оценка (ЕО) в т.ч. Оценката за съвместимост (ОС); • Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) годишен професионален опит в проектирането на транспортно-комуникационни системи; • Експерт 6 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) години опит в проектирането на В и К системи; • Експерт 7 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността; • Експерт 8 – висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността. • Експерт 9 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Ландшафтен архитект “ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 3 (три) години професионален опит по специалността; • Експерт 10 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност „Икономика” или еквивалентна, с минимум 5 (пет) годишен професионален опит по специалността, опит в разработването на финансово-икономически анализи; • Експерт 11 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Геология” или еквивалентна с минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността; • Експерт 12 – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Социология” или еквивалентна с минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – С; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – Ц; тежест: 30
Показател: Работна програма – Р; тежест: 20
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие

29.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

В заседателната зала на Община Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3)Допълнителна информация

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да получите чрез Интернет адрес : „www.chernoochene.com“ в раздел „Профил на купувача“, „Обществени поръчки“

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията, свързани с провеждане на процедурата. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 (десетдневен) срок от: изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; получаване на решението за избор на Изпълнител или прекратяване на процедурата; уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие – при обжалване на действия или бездействия на възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

29.08.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ПРОТОКОЛ ОТ 10.10.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 17.10.2014 г.
ПРОТОКОЛ ОТ 17.10.2014 г.
ПРОТОКОЛ ОТ 22.10.2014 г.
Protokol_-_3
ПРОТОКОЛ ОТ 22.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ ОТ 22.10.2014 г.
Линк от информация за сключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632618&newver=2

BG-ул. Шеста №9: 12 – Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Oбщина Черноочене, с. Черноочене, За: инж.Николина Милева – Началник отдел „ТСУ“, Република България 6701, ул. Шеста №9, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: ул.Шеста №9, с. Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4)Кратко описание на договора/споразумението – предмет и количество

Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене“.

ІІ.1.5)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 79400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
ІІ.1.6)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.2)Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1)Обща стойност на договора/ите
Стойност

150000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение – С; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – Ц; тежест: 30
Показател: Работна програма – Р; тежест: 20
ІV.2.2)Използван е електронен търг

НЕ

IV.3)Административна информация
ІV.3.2)Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 621408 от 29.08.2014 г.

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 114 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене“.
V.1)Дата на сключване договора

06.11.2014 г.
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката

22.10.2014 г.
V.2)Брой на получените оферти

3

V.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„ГЕО ГРУП” ООД, ЕИК 160056459, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски” № 7, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 623928, E-mail: office@geogroup-bg.com, Факс: 032 623928

V.4)Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора

Стойност 150000 BGN с ДДС 20%
V.5)При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4)Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.11.2014 г.

VI.5)Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението

За участие в обявената процедура са подадени 3 (три) оферти: 1. „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх № 59А, представлявано от Татяна Бисерова Делибашева, оферта с вх. №1/08.10.2014г. 2. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” №47, представляван от Огнян Димитров Бъклов, оферта с вх. №2/08.10.2014г. 3. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представляван от Добромир Стоянов Желев – Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обобщена информация за извършени плащания
Линк от АОП на Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка: