Обява

Обяви

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №643/25.08.2014 г. на Кмета на общината и Решения с №51/22.08.2013 г.; №66/21.11.2013 г.; №16/13.02.2014 г.; №25/03.04.2014 г.; №35/05.06.2014г.; №52/07.08.2014 г. и №61/07.08.2014 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 12.09.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общинската администрация в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали за:
І. Продажба на имоти общинска собственост:
1. Урегулиран поземлен имот ХІХ323, кв.42 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 495,00 кв.м., с начална тръжна цена 8 956,00 лв. /осем хиляди деветстотин петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №153/13.02.2014 г.
2. Урегулиран поземлен имот VІ323, кв.40 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 547,00 кв.м., с начална тръжна цена 9 897,00 лв. /девет хиляди осемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №154/13.02.2014 г.
3. Урегулиран поземлен имот VІІ323, кв.40 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене с площ 620,00 кв.м., с начална тръжна цена 11 218,00 лв. /единадесет хиляди двеста и осемнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №155/13.02.2014 г.
4. Поземлен имот с №000479 в землището на с. Йончово с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,026 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 920,00 лв. /деветстотин и двадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №131/28.08.2013 г.
5. Поземлен имот с №149020 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23,283 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, в местността „Акчаш тарла”, с начална тръжна цена 15 779,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №118/20.06.2013 г.
6. Поземлен имот с №173027 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16,054 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността „Кръстопът”, с начална тръжна цена 19 845,00 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №117/20.06.2013 г.
7. УПИ І-128 в кв. 17, с площ 1 160,00 кв.м. по плана на с. Пчеларово, общ. Черноочене, застроен с масивна сграда на етаж и половина със застроена площ 149,40 кв.м. и призем с площ 81,00 кв.м., с начална тръжна цена 25 002,00 лв. /двадесет и пет хиляди и два лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №151/03.02.2014 г.
8. Поземлен имот с №003186 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,190 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 2 316,00 лв. /две хиляди триста и шестнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №166/14.02.2014 г.
9. Поземлен имот с №081077 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,754 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 3 103,00 лв. /три хиляди сто и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №168/08.05.2014 г.
10. Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №79 по плана на с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 190,00 кв.м., с начална тръжна цена 2 044,00 лв. / две хиляди и четиридесет и четири. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №174/08.05.2014 г.
11. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 14, пл. сн. №9 с площ 170,00 кв.м. по плана на с. Черноочене-център, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 6 700,00 лв. /шест хиляди седемстотин лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №180/09.06.2014 г.
12. Незастроен урегулиран поземлен имот Х 38 в кв. 9 с площ 740,00 кв.м. по плана на с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 8 654,00 лв. /осем хиляди шестстотин петдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №179/09.06.2014 г.
13. Поземлен имот с №004210 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 18,304дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с начална тръжна цена 17 984,00 лв. /седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №178/09.06.2014 г.
14. Поземлен имот с №001214 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,300 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 3 185,00 лв. /три хиляди сто осемдесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №177/09.06.2014 г.
15. Поземлен имот с №000103 в землището на с. Мурга с ЕКАТТЕ 49326, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,006 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, в местността Олук баши”, с начална тръжна цена 1 965,00 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №176/09.06.2014 г.
16. Поземлен имот с №000105 в землището на с. Мурга с ЕКАТТЕ 49326, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,363 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета, в местността Олук баши”, с начална тръжна цена 1 771,00 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №175/09.06.2014 г.
17. Поземлен имот с №029020 в землището на с. Лясково с ЕКАТТЕ 44820, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,841 дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна цена 403,00 лв. /четиристотин и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №181/29.07.2014 г.
18. Поземлен имот с №148022 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,575 дка. с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., категория на земята при неполивни условия – седма, с начална тръжна цена 395,00 лв. /триста деветдесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №182/29.07.2014 г.
ІІ. Учредяване право на строеж върху застроителни петна /терени/ за изграждане на гаражи по идеен проект одобрен от Гл. архитект на общината в УПИ /парцел/ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, общ. Черноочене. Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.:
• Застроително петно с №6 в УПИ /парцел/ V, кв. 4 с площ 21,75 кв.м. с начална тръжна цена 833,00 лв. /осемстотин тридесет и три лв. и 00 ст./.
• Застроително петно с №7 в УПИ /парцел/ V, кв. 4 с площ 21,00 кв.м. с начална тръжна цена 804,00 лв. /осемстотин и четири лв. и 00 ст./.
• Застроително петно с №8 в УПИ /парцел/ V, кв. 4 с площ 21,00 кв.м. с начална тръжна цена 804,00 лв. /осемстотин и четири лв. и 00 ст./.
• Застроително петно с №9 в УПИ /парцел/ V, кв. 4 с площ 21,00 кв.м. с начална тръжна цена 804,00 лв. /осемстотин и четири лв. и 00 ст./.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 10.09.2014 г. на цена 15.00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 11.09.2014 г.
Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/АЙДЪН ОСМАН/