Авторски надзор на обект „Канализация с.Черноочене – Горна махала”

Обществени поръчки

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 496 от 08.07.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста“ 9, За: Николина Милева, Р България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Авторски надзор на обект „Канализация с.Черноочене – Горна махала”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

В изпълнение на обект „Канализация с.Черноочене – Горна махала” ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ е необходимо възлагане на авторски надзор с договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 т. 3 от ЗОП на обект „Канализация с.Черноочене – Горна махала” на Дружеството СД „АС-ВК-ПАУНОВ И С-ИЕ” – гр. Кърджали в качеството на изпълнител по Договор за проектиране № 79/ 14.12.2007 г. Възлагане на горепосочената услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски права и други права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и на чл. 162 от ЗУТ. По смисъла на чл. 12 от ЗАПСП авторското право принадлежи на лицето, което е създало проекта, утвърден по реда на действащото законодателство. Общата стойност на услугата е 9166,67 лв. без ДДС.

V.2)Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СД „АС-ВК-ПАУНОВ И С-ИЕ” – гр. Кърджали.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“ 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.07.2014 г.

Възложител

Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА
Линк към решението на сайта на Агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=614559&newver=2
Документация: