Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман
Кмет на Община Черноочене

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Дурмуш Али Курдали с ЕГН:1602182464, бивш жител на с. Патица, общ.Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-117/11.06.2014 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Дурмуш Али Курдали с ЕГН:1602182464, бивш жител на с. Патица, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №43/41 от 16.04.1993 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следните имоти от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с №023058 в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Коча тарла”, при граници и съседи:
№ 023029 Нива на ДУРМУШ АЛИ КУРДАЛИ
№ 023027 Нива насл. на РЕДЖЕБ АХМЕДОВ ЮСУФОВ
№ 023020 Нива на КМЕТСТВОТО
№ 023059 Нива на КМЕТСТВОТО
Имотът о образуван от имот №023028.
2. Проектен имот с №014079 в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІІ, в местността „Мънар башъ”, при граници и съседи:
№ 014080 Нива на КМЕТСТВОТО
Имотът о образуван от имот №014075.

ИЗГОТВИЛ:

ИСМЕТ ИСМАИЛ
Главен специалист „Местни приходи“

СЪГЛАСУВАЛИ:

КЕНАН НЕШАД
Директор дирекция „Специализирана администрация“

НАИМ РЕДЖЕБ
Юрисконсулт на Община Черноочене

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене