Доставка на строителни, ел. материали и В и К части за нуждите на община Черноочене

Публични покани

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор д-я „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Общинска администрация с. ЧернооченеИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни, ел. материали и В и К части за нуждите на община Черноочене

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000, 44130000, 44190000, 31220000

Описание:

Строителни материали
Тръбопроводи на канализация за отпадни води
Различни видове строителни материали
Компоненти на електрически вериги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка по предварителна заявка на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. „Шеста“ №9

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Заявките за материали следва да се доставят франко склад на Възложителя в с.Черноочене в срок до 24 часа от дата на подаване на заявката. 2.Наличието на складова база или търговски обект на територията на Община Черноочене при равни ценови показатели е с предимство. 4.Участника да е регистрирано лице по ЗДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложени най-ниски цени за най-много артикули по приложението.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
18/05/2014
Линк на сайта на Агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029115
Документация и спецификация:
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ: