Организиране и провеждане на обучения

Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на обучения“ Обученията са предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани в техническото задание. Поръчката се реализира в рамките на проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000, 80532000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги, свързани с обучение по управление

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията на служителите трябва да се проведат в подходяща база на територията на Република България до 350 км. от община Черноочене, като изпълнителят в рамките на поръчката трябва да осигури транспорт, кетъринг, нощувки, наем на зала и презентационна техника, учебни материали и необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по преценка на кандидата, с цел постигане на резултатите, заложени в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изнесено обучение до 350 км. от Община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

– За доказване на икономически и финансови възможности: 6.3.1. За последните три финансови години 2011, 2012, 2013, кандидатът трябва да е реализирал общо оборот без ДДС, не по-малко от 147 000 лв. и специфичен оборот без ДДС от сходни дейности, не по-малко от 100 000 лв. Документи, удостоверяващи изискванията по т.6.3.1 – за общия оборот 1.Копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години, заверени от участника.; 2.Справка за общия оборот и оборота от договори за услуги на обекти, подобни на обекта на поръчката, за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. – За доказване на технически възможности и/или квалификацията на кандидатите: 6.3.2 Участникът следва през последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.) да е изпълнил успешно минимум 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката. За сходни на предмета на поръчката се считат дейности, свързани с организиране и провеждане на обучения/семинари. Документи, удостоверяващи изискванията по т.6.3.2 – 1.Списък на основните договори за услуги, подобни на обекта на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение. 6.3.3. Участникът да разполага с най-малко трима експерти за провеждане на обученията, като един от тях е ръководител на екипа от обучители. Участиците трябва да представят минимум 3-ма ключови експерта, един от които е ръководител на екипа, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, а именно: Ръководител на проекта и Ключов експерт 1, който да има висше образование степен „магистър“ или еквивавлентна в областта на: обществени, педагогически, хуманитарни, природни, правни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 7 (седем) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско и национално финансиране, и/или експертно участие като ръководител/ключов експерт в проекти, свързани с управление на човешки ресурси и/или публична администрация и/или стратегическо планиране и/или консултантски услуги за подпомагане на публични институции и/или регионално планиране и развитие. Общ професионален стаж: Най- малко 7 години Специфичен опит: В последните 3 години, ръководителят на екипа и ключов експерт 1 трябва да е участвал като обучител в най-малко в три обучения и най-малко в едно от обучение да е бил ръководител на екипа Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, публична и бизнес администрация, управление на човешките ресурси, география, право, регионално планиране и развитие, теория и управление на образованието и минимум 5 (пет) години преподавателски опит. Общ професионален стаж Най- малко 5 години Специфичен опит: В последните 3 години, ключовият експерт 2 трябва да е участвал като обучител в най-малко в три обучения Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, публична и бизнес администрация, управление на човешките ресурси, география, право, регионално планиране и развитие, теория и управление на образованието и минимум 5 (пет) години преподавателски опит. Общ професионален стаж: Най- малко 5 години Специфичен опит: (съгласно техническото задание т.6.3.3)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

8.1. Оценка на офертите Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки критерий и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от критериите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя. Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: КО = ПК1 + ПК2 + ПК3, където: * КО е комплексната оценка на участника. Максималната стойност на КО е 100 точки. * ПК1 е показател, отразяващ организацията и методологията на изпълнението в техническата офертата. Максималната стойност на ПК1 е 50 точки, като тежестта му е 50 % в общата оценка и за всяка една оферта се изчислява съгласно таблицата: * ПК2 е показател, отразяващ управлението на риска при изпълнението на дейностите по проекта. Максималната стойност на ПК2 е 20 точки, тежестта му в оценката е 20% и за всяка една оферта се изчислява съгласно таблицата: * ПК3 е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ПК3 е 30 точки, тежестта му е 30% в общата оценка КО и се изчислява по формулата: ПК3 = (Аmin/А) х 30, където: • A представлява общата цена в лева на съответната оферта, • Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място. (цялата методология – съгласно техническото задание т.8.1)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Черноочене предоставя достъп до приложение към поканата, съдържащо условия за подаване на оферти, образци на документи и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя: www.chernoochene.com, раздел „Профил на купувача“ до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/05/2014
Линк към публичната покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028623
Техническо задание:
Приложения :