Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”

Обществени поръчки

РЕШЕНИЕ

Номер: 183 от 03.04.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: инж. Николина Милева, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на община ЧернооченеИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Стойност на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2014 г.

Възложител

Трите имена: Аъдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене

BG-с. Черноочене: 12 – Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: инж. Николина Милева – Н-к отдел „ТСУ“, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проекти: 1. Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза). 2. Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”. 3. Обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза). 4. Обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката: – Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза) – до 53 000,00 (Петдесет и три хиляди) лв. без ДДС. – Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица” – до 9 000,00 (Девет хиляди) лв. без ДДС. – Обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза) – до 80 000,00 (Осемдесет хиляди) лв. без ДДС. – Обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала” – до 25 000,00 (Двадесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС

167000 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: – За обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза) – 1 000,00 ( Хиляда) лв. без ДДС. – За обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица” – 500,00 (Петстотин) лв. без ДДС. – За обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза) – 1 500,00 (Хиляда и петстотин) лв. без ДДС. – За обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала” – 800,00 (Осемстотин) лв. без ДДС. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора увеличен с 30 (тридесет) календарни дни. Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията – внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за Обособена позиция………………………………../изписва се заглавието/. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Черноочене: Банка: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF 2. Банкова гаранция – неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 (Сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Черноочене. Гаранция за изпълнение, съставляваща 2% / два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл. 59 от ЗОП или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира от бюджета на община Черноочене. 1. Авансово плащане (до 20% от стойността на договора) се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представена от Изпълнителя на банкова гаранция за авансово плащане (оригинал) и фактура (оригинал). Гаранцията за авансовото плащане е валидна за срок от една година от датата на сключване на договора за изпълнение. 2. Окончателното разплащане в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в 90 (деветдесет) дневен срок след въвеждане на обекта по проекта в експлоатация , съставянето на техническите паспорти на обектите и издадена фактура от страна на Изпълнителя. 3. Всички плащания, предвидени по този договор се изплащат в български лева по банков път – по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след издадена от него фактура и подписани приемно-предавателени протоколи между страните, при спазване на реда и условията в настоящия договор. За обособени позиции 1 и 3 при фазово финансиране на строителството, окончателното плащане е в % към стойността на изпълнените СМР след подписване на протокол за въвеждане на участъка в експлоатация.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника – Приложение№2 3. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка) 4. Административни сведения за участника – Образец №1 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им – Образец №2 6. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 7. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители – Образец №6 8. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ – Образец №7 9. Декларация за използване на чужденци – Образец №9 9А. Декларация по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ – Образец №8 10. Регистрационни документи на участника Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице * Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника. Когато участникът в откритата процедура или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.11 трябва да са: • издадени от компетентния орган в страната на участника; • заверени от участника копия с официален превод на български език • да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 12. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 14. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 15. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 15.1. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10; 15.2. Годишен баланс за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) 15.3. Отчет за приходите и разходите за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: 16.1. Списък-декларация на основните договори за услуги, мениджмънт и строителен надзор на строежи І, ІІ и ІІІ категория сходни с предмета на поръчката по всяка една обособена позиция изпълнени през последните 3 години. /2011 – 2013 г./ – Образец № 11. 16.2. Референции (препоръки) към списъка по т.16.1, за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителен надзор – копия, заверени от участника. 16.3. Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ за изпълнение на поръчката – Образец №12, автобиографии, придружени с доказателствени документи – Образец №13, и други документи съгласно изискванията на документацията…

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансово състояние на Участника. 1. Годишен баланс за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ и отчет за приходите и разходите за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./– копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годищните си финансови отчети. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 2. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от: За обособена позиция 1 – 70 000 (Седемдесет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция 2 – 15 000 (Петнадесет хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 3 – 100 000 (Сто хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 4 – 30 000 (Тридесет хиляди) лв. без ДДС. Участникът трябва да притежава и да поддържа валидна застраховка за целия срок на договора за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват надзор в строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. За подизпълнители изброените по- горе изисквания ще се прилагат според вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника а) Списък-декларация на договорите за строителен надзор включително стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ – Образец №11 б) Референции (препоръки) за добро изпълнение за всеки един от посочените в списъка обекти с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителeн надзор. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти с телефон, от които възложителят може да получи допълнителна информация – копия, заверени от участника. в) Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ – Образец №12, Декларация за разположение на ключов експерт – Образец №14 и Автобиография – Образец №13 на ключовия персонал – придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия, заверени от Участника; Ако участникът е обединение, е необходимо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност /а не всеки поотделно/, да докажат техническите си възможности и квалификация. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. г) Декларация по закона за защита на личните данни ; д) Лиценз по чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор или еквивалентен – копие заверено от участника. Чуждестранните участници представят документи по т. д) от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. е) Сертификат за притежаван от участника ISO 9001:2008/ за строителен надзор или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно поне един договор за строителен надзор, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира: За обособена позиция 1 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 2 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 3 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 4 – строителен надзор на обекти за канализация и/или ВиК на улична мрежа. 5.2.2. Участникът (консорциумът/обединението в съвкупност) да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва: За обособена позиция 1 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист – висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 2 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист – висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 3 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист – висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 4 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта – висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за канализация. Инженер ВиК – инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна; стаж по специалността – 5 г., от които 2 години в строителния надзор. Геолог – висше образование в областта на строителството – специалност „Геотехническо инженерство” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Геодезист; Координатор по безопасност и здраве. И други изисквания съгласно документацията.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

06.05.2014 г.  Час: 16:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

16.05.2014 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.05.2014 г.  Час: 14:00

Място

Общинска администрация с. Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и пресдтавители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)

1)Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене – Свободиново – с. Черноочене – общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)

Прогнозна стойност, без ДДС
53000 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

1)Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Упражняване на строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

Прогнозна стойност, без ДДС
9000 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)

1)Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”

1)Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Упражняване на строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Документация:  dokumentacia_str_nadzor
РАЗЯСНЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
СЪОБЩЕНИЕ от 24 ЮНИ 2014 Г.
На 25.06.2014г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на комисията по разглеждане на подадените оферти за процедура:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”
Публичната част на заседанието по отваряне на ценовите предложения на участниците е от 14.15 часа в заседателната зала на община Черноочене.
Линк от информация за изпълнен договор за: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Разтеж и устойчиво развитие на регионите“ – Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица“.: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633293&newver=2
Линк от информация за изпълнен договор за: Упражняване на строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ – Обособена позиция 4: „Строителен надзор на обект: Канализация на с. Черноочене – Горна махала“: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=643591&newver=2
 Обобщена информация за плащания по договори: