Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Вътрешни облицовки и настилки ” (наименование на специалността), код по СППОО 5820306, за придобиване на ІІ квалификационна степен

Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Община Черноочене-Дир-я „Специализирана администрация“Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност„Вътрешни облицовки и настилки”, код по СППОО 5820306, за придобиване на ІІ квалификационна степен

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е 7200лв. По време на провеждане на професионалното обучение, изпълнителят (обучаващата организация) изплаща на курсистите стипендии и транспортни разходи в размер, определен от годишния Национален план за действие по заетостта. Средствата, определени за стипендии и транспортни разходи, са фиксирани: за стипендии на 12 курсисти – от 3936лв.(три хиляди деветстотин тридесет и шест лева); за транспортни разходи на курсистите – 3280лв.(три хиляди двеста и осемдесет лева)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Черноочене, област Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно указанията в документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждане на подадените оферти ще бъде на 14.04.2014г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Черноочене.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2014
Линк към поканата на сайта на Агенцията за обществени поръчки:  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027782
Документация: