Извършване на СМР/СРР на обект: Защитено жилище, находящ се в с. Минзухар

Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Дирекциа „Специализирана администрация“Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на СМР/СРР на обект: Защитено жилище, находящ се в с. Минзухар – УПИ І, кв. 12, поз. имот № 12, реализиран с Решение №1/05.03.2014г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ обект по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45420000, 45310000, 45330000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Количествено-стойностна сметка по видове СМР/СРР/КРР

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

261235 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Минзухар, община Черноочене, област Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно условия при публична покана за обществена поръчка за строителство на одобрен проект „Красива България“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждане на подадените оферти ще бъде на 11.04.2014г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Черноочене.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2014
Линк към поканата на сайта за обществени поръчки http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027695
Документация: