Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман

Кмет на Община Черноочене

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

 

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предвид направените промени в Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 61/2013 г. и ДВ. бр.101/2013г./ предлагам актуализация на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.

 

М О Т И В И :

 

            Съгласно приетите изменения в чл.59, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене следва да определи размера на данъчното облекчение за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, в границите от 20 до 40 на сто.

При досега действаща редакция на ЗМДТ автомобилите с действащи катализаторни устройства ползваха 50 на сто облекчение.

Предлагам Общинския съвет да приеме решение, с което за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ облекчението да е в максималния размер.

С приетата нова алинея 4 в чл.10 от ЗМДТ /ДВ, бр.61/2013 г./ не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Едната от предлаганите промени е свързана с новия Закон за туризма /ДВ. бр.30/26.03.2013г., изм. ДВ. бр.68/02.08.2013г./, конкретно чл.3 ал.2, където са определени видовете туристически обекти. Законът не предвижда туристически обект „средство за подслон“.

Направените предложения  целят да се синхронизира текста на Наредбата с разпоредбите на Закона за туризма  и  Закона за местните данъци и такси.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

На основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с ЗИД на ЗМДТ /ДВ, бр.61 и 101/2013 г./  Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

Приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, както следва:

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

 

 1. 1.      В чл.7, ал.1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“
 2. 2.      В чл.7 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:

„ /5/ Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.“

 

Раздел ІІІ

Данък върху превозните средства

 

 1. 3.      В чл.41, ал.1, т.1 цифрата „0,60“ се заменя с „0,54
 2. 4.      В чл.41, ал.1, т.2 цифрата „0,80“ се заменя с „0,72
 3. 5.      В чл.41, ал.1, т.3 цифрата „1,00“ се заменя с „0,90
 4. 6.      В чл.43, ал.1 текста „ , данъкът се заплаща с 50 на сто намаление“ се заменя с „и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто“
  1. 7.      В чл.43 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

„ /2/ За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл.55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ, данък.“

 1. 8.      В чл.43 досегашната ал. 2 става ал. 3 и придобива следната редакция:

„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ, данък.“

 1. 9.      В чл.43 досегашната ал. 3 става ал.4.
 2. 10.  В чл.43 се създава се нова алинея 5 със следната съдържание:

/5/ Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

 

Раздел V

Патентен данък

 

 1. 11.  В чл.50 ал.1 в т. 4 текста „ , 12 и 13“ се заличава.

 

Раздел VІ

Туристически данък

 

 1. 12.  В чл.55 ал.3 изразът „средства за подслон и“ се заличава.
 2. 13.  В чл.56 ал.1 изразът „средства за подслон и“ се заличава.

 

 

Изготвил:

 

ИСМЕТ ИСМАИЛ

Главен специалист „Местни приходи“

 

Съгласували:

 

КЕНАН НЕШАД

Директор дирекция „Специализирана администрация“

 

 

НЕДЖАТИН САЛИМ

Юрисконсулт на Община Черноочене

 

 

 

 

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН                                                  

Кмет на Община Черноочене