ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 102 от 18.10.2012 година Общински съвет Черноочене одобри да се предоставят временни трансфери от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на община Черноочене в размер до 180 000 лева за плащане на извършени разходи по оперативните програми.
Във връзка с годишното банково приключване и балансиране на общинския бюджет се налага да се предостави временен безлихвен заем по бюджетната сметка от наличните парични средства от фонд „Приватизация” и сметка № 1724 – сметка за чужди средства в лева.
Средствата ще бъдат възстановени по съответните сметки в срок 31 януари 2014 година. В тази връзка предлагам на вниманието на Общински съвет – с. Черноочене следното проекто,

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет – Черноочене одобрява при необходимост да се предостави временен безлихвен заем по бюджетната сметка на община Черноочене от извънбюджетните сметки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол в размер до 90 000 лева и от сметка № 1724 – сметка за чужди средства в лева в размер до 60 000 лева.
Определя срок за погасяване на безлихвения заем до 31 януари 2014 година.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене