Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Обяви

За участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: Началник отдел „Стопанска и икономическа политика“ в Общинска администрация – Черноочене:

I. Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

1. Допуска до конкурса следните кандидати:

1.1 Наим Неждет Реджеб

2. Недопуска до конкурса следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия:………………………………….
Кенан Нешад
/Директор дирекция “СА“/