Информация относно „Система за определяне на резултатите“ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Стопанска и икономическа политика“, в Дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация – Черноочене, Протокол 1 и Приложение 4

Обяви

I. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю;
Дата, час и място на теста и интервюто:
– тест на 18.07.2024 г. от 10:00 ч. в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене ;
– интервю на 18.07.2024 г. от 14:00 часа в стая № 9 в сградата на Общинска администрация – Черноочене.
Съгласно чл.36, ал.2 от НПКПМДСл. се изготвят три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси, с един възможен отговор.
Тестовете се подпечатват с печата на община Черноочене, а кандидатът изтегля един от възможните варианти на тест и попълва своите отговори, чрез закръгляне върху самият тест.
На всеки верен отговор се дават по 1 точка, съответно максималният брой точки за теста е 20.
До интервю се допуска кандидатът събрал минимум 18 точки.
Резултатът от теста се умножава с коефициент – 3.
При решаването на теста не се допускат използването на нормативни актове.
Време за решаване на теста- 45 минути.
Тестът се попълва със син химикал.
Тестът на кандидата се проверява от председателя на комисията.
Кандидатът се уведомява от комисията за резултата от теста, чрез писмено съобщение прикрепено на таблото за информация на община Черноочене или по електронен път, чрез изпращане на e-mail съобщение.
1. До участие в интервю се допуска кандидатът, преминал успешно теста.
Интервюто се провежда чрез свободен разговор по практически въпроси, свързани с прилагането на законите по критерии – ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност.
Кандидатът се оценява съобразно неговите качества и професионална мотивация.
Максимално време за провеждане на интервю – 30 минути.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата, попълва формуляр Приложение № 6 и въз основа на отговорите определя оценка по 5-степенна скала: – напълно отговаря на изискванията -5; – в голяма степен отговаря на изискванията – 4; – в средна степен отговаря на изискванията – 3; – в малка степен отговаря на изискванията – 2;- не отговаря на изискванията – 1.
Кандидат получил оценка – 1 по всички критерии в Приложение №6, от всички членове на комисията – не се класира успешно на интервюто.
2. Резултатът на съответният кандидат по Приложение №6 се сборува и се обявява резултат средно аритметичен на броя на точките от членовете на комисията и се умножава по коефициент 4;
3. За успешно преминат тест и интервю се счита резултат равен или по голям от 110 точки.

II. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

prilojenie_4

protokol_1