Заповед

Съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене,

НАРЕЖДАМ:


Определям комисия в състав:

Председател:
Ферхад Ферхад – Заместник-кмет на Община Черноочене.

Членове:

1. Сезгин Местан – Общински съветник – ОбС – Черноочене ;
2. Ширин Салим – Общински съветник – ОбС – Черноочене ;
3. Селиме Керим – Юрисконсулт в община Черноочене;
4. Севинч Мехмед – Гл. счетоводител в община Черноочене.

Със следните задачи:

1. Да извърши проверка за спазване на изискванията, предвидени в чл. 16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене.

2. При разглеждане на заявлението, комисията по чл. 16 , ал. 1, при необходимост да изисква информация от териториалните структури на Национална агенция по приходите, Бюро по труда, Дирекция „ Социално подпомагане” и др.

3. Комисията да съставя протокол за своите Решения.
Да провежда редовни заседания съгласно правилника, а при необходимост комисията да проведе извънредни заседания по инициатива на председателя.

4. Да извършва и други действия, в съответствие с Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене, в изпълнение на своите задължения.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Рушен Фейзула- Секретар на Община Черноочене.

Съгласувал:
Юрисконсулт: /Селиме Керим/

инж. АЙДЖАН АХМЕД:
/КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ/