Съобщение

Съобщения

Днес 20.05.2024 година в стая №15 в сградата на общинска администрация Черноочене се събра на заседание комисия, назначена със заповед №281 от 10.04.2024 г. на кмета на общината, за организиране и провеждане на конкурс по реда на Глава пета, Раздел ІV от Кодекса на труда, за заемане на длъжността „Юрисконсулт“, предвидена в структурата на община Черноочене.
В едномесечния срок от публикуване на обявлението за конкурс в общинска администрация Черноочене е постъпило писмено заявление за участие в конкурсната процедура от Селиме Месут Керим, с адрес: с.Бленика, ул.Извън регулация №44, област Кърджали.
Комисията разгледа представените от кандидата документи и ги съпостави с изискванията на работодателя, посочени в обявлението за конкурса.
Комисията установи,че кандидатът отговаря по документи на изискванията за заемане на длъжността и въз основа на това,

РЕШИ:

1. Допуска кандидата за участие в следващия етап “Тест“ на конкурса за заемане на длъжността „Юрисконсулт“.

ІІ. Определя 23 май 2024 г.(четвъртък) за дата за провеждане на теста.Тестът да се проведе от 10:00 часа в стая № 7 в сградата на общинска администрация Черноочене.

ІІІ. Интервю с кандидата да се проведе на 23 май 2024 г.(четвъртък) от 14:00 часа в стая № 7 в сградата на общинска администрация Черноочене (при успешен тест при условията на Раздел І, т.7.4 от Обявлението за конкурса).

Настоящото съобщение да се постави на таблото за съобщения и да се публикува в Интернет страницата на общината.Кандидатът да се уведоми писмено за решението и датата за провеждане на теста.

ОТ КОМИСИЯТА