Обява

Обяви, Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене

Проект № BG05SFPR002-2.005-0088
„Активно приобщаване на хората в неравностойно положение
от община Черноочене“

ОБЯВА

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

​В качеството си на бенефициент по Проект «по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0088 „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“, финансирана от ЕСФ, обявява набиране на документи от кандидати за следнита позиция:

„Мениджър на случай“–10 позиции;

Цел на проекта:

Основната цел на дейността по наемане на персонал е да се повиши качеството на живот, насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

Минимални изисквания за позиция: „Мениджър на случай“
• Образователна степен: минимум средно;
• Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

• Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word;
• Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
• Умения за работа в екип.

Основни задължения:
• Да подпомага лицата от целевата група по проекта при осъществяването на контакти с институции и организации – АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални, образователни/ обучителни/, здравни услуги и др. Подпомагането ще се извършва според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, с цел преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост.
• Да спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.

Документи за кандидатстване:
– Заявление по образец;
– Автобиография;
– Декларация лични данни по образец;
– Служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
– Копие от диплома или/и от удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;

III. Етапи на подбора:
Етап 1: Документална проверка (селекция по документи);
Етап 2: Събеседване с допуснатите кандидати;
Етап 3: Класиране.

IV. Срок на подаване на документи:
Срок за подаване на документите – от 01.04.2024 година до 15.04.2024 година, 16,30 часа.

V. Начин на подаване на документи:
Документите могат да се получават и подават в деловодството на Община Черноочене на адрес: улица „Шеста”, № 9 , всеки работен ден (понеделник-петък) от 8,30 до 16,30 часа.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 15 месеца, считано от датата на сключването му

Телефон за информация: 0887115560 от 8,30 до 16,30 часа.