Протокол

Обявления в направление Гражданска регистрация

За извършена проверка относно спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес съгласно Закона за гражданска регистрация.

Днес, 23.01.2024 г. в 14:00 часа, в сградата на Община Черноочене в изпълнение на задълженията, предвидени в чл. 99 б, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация, комисия определена със Заповед № 41 от 17.01.2024 г. на Кмета на община Черноочене, комисия в състав:
Председател: Шемсетин Сюлейман- началник отдел „ГРАО“
Членове:

1. Стела Кацарова – гл. експерт – представител на ТЗ ГРАО Кърджали;

2. Айсун Юнуз – ст. юрисконсулт- представител на Oбластна администрация Кърджали;

3. Илхан Ахмед – Мл. ПИ в ПУ-Черноочене при РУ на МВР-Кърджали;

4. Наим Реджеб – юрисконсулт в община Черноочене,

проведе първото си заседание в залата на община Черноочене.

Комисията се запозна с подадените жалби и искания с входящи номера, както следва:
1. Вх. № 94-00-1599/30.06.2023 г. от лицето Х. Р. М. с адрес: с. Комунига………….. ;
2. Вх. № 94-00-2314/06.10.2023 г. от лицето Ю. Х. А. с адрес: с. Бели вир…………….;
3. Вх. № 94-00-2346/12.10.2023 г. от лицето И. И. А. с адрес: с. Минзухар …………..;
4. Вх. № 94-00-2376/17.10.2023 г. от лицето Ю. А. М., чрез адвокат Д. Ш. с адрес: гр. Кърджали …………..;
5. Вх. № 94-00-2608/22.11.2023 г. от лицето Р. Р. А. с адрес: с. Бели вир ………….;
6. Вх. № 94-00-66/11.01.2024 г. от лицето Р. Ш. М. с адрес: с. Ябълчени …………..;
7. Вх. № 94-00-87/16.01.2024 г. от лицето Ф. М. Х. с адрес: с. Дядовско ……………;
8. Вх. № 94-00-118/19.01.2024 г. от лицето С. Ш. Р. с адрес: с. Нови пазар…………….

за заличаване адресната регистрация на лица на собствените им недвжими имоти на административен адрес:
1. с. Комунига ……………………..;
2. с. Бели вир ………………………;
3. с. Минзухар ……………………..;
4. с. Верско ………………………….;
5. с. Бели вир ………………………;
6. с. Пряпорец ……………………………;
7. с. Петелово …………………………….;
8. с. Нови пазар…………………………..

Комисията извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 от ЗГР и установи следното:

I. В заявлението си, г-н Х. Р. М. посочва, че желае от адрес с. Комунига *** , да бъдат дерегистрирани 4 /четири/ лица по постоянен адрес, а именно:
1. РАФЕТ Р. М. с ЕГН- ***
2. ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН- ***
3. РАМАДАН Р. Р. с ЕГН-***
4. АХМЕД С. М. с ЕГН-***

и 2 /две/ по настоящ адрес, а именно:
1. ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН- ***
2. АХМЕД С. М. с ЕГН-***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №150, том III, рег. №784 дело №794/97 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица от адрес с. Комунига ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:
По постоянен адрес:
РАФЕТ Р. М. с ЕГН- ***
ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН- ***
РАМАДАН Р. Р. с ЕГН-***
АХМЕД С. М. с ЕГН-***

По настоящ адрес:
ГЮЛСЕР М. М. с ЕГН- ***
АХМЕД С. М. с ЕГН-***

II. В заявлението си г-н Ю. Х. А. посочва, че желае от адрес с. Бели вир ***, да бъдат дерегистрирани 3 /три/ лица по постоянен адрес, а именно:
1. ЕНЬО Ю. Е. с ЕГН- ***
2. КЕРИМЕ С. с ЕГН- ***
3. КАЙЛА С. с ЕГН- ***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №104, том 7, рег. №54172 дело №1261 от 2019 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица от адрес с. Бели вир ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР :

По постоянен адрес
ЕНЬО Ю. Е. с ЕГН- ***
КЕРИМЕ С. с ЕГН- ***
КАЙЛА С. с ЕГН- ***

III. В заявлението си г-н И. И. А. посочва, че желае от адрес с. Минзухар ***, да бъдат дерегистрирани 14 /четиринадесет/ лица по постоянен адрес, а именно:
1. АЗИЗЕ Х. Ш. с ЕГН-***
2. АЛИ И. Ш. с ЕГН-***
3. МЮДЖЕТИН А. Ш. с ЕГН-***
4. НЕФИДЕ Х. Ш. с ЕГН-***
5. РЕДЖЕБ А. Ш. с ЕГН- ***
6. МЕДАЕТ И. Ш. с ЕГН- ***
7. ЮСЕИН А. Ш. с ЕГН- ***
8. АЙЛИН А. Ш. с ЕГН- ***
9. ШЕНАЙ С. П. с ЕГН- ***
10. СУНАЙ С. Ш. с ЕГН- ***
11. НЕЖЛА Р. Ш. с ЕГН-***
12. ЕРСИН Р. Ш. с ЕГН- ***
13. АЛИ Ю. с ЕГН-***
14. АЗРА Т. с ЕГН- ***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №113, том I, рег. №2353 дело №108 от 2012 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица от адрес с. Минзухар ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:
По постоянен адрес:
АЗИЗЕ Х. Ш. с ЕГН-***
АЛИ И. Ш. с ЕГН-***
МЮДЖЕТИН А. Ш. с ЕГН-***
НЕФИДЕ Х. Ш. с ЕГН-***
РЕДЖЕБ А. Ш. с ЕГН- ***
МЕДАЕТ И. Ш. с ЕГН- ***
ЮСЕИН А. Ш. с ЕГН- ***
АЙЛИН А. Ш. с ЕГН- ***
ШЕНАЙ С. П. с ЕГН- ***
СУНАЙ С. Ш. с ЕГН- ***
НЕЖЛА Р. Ш. с ЕГН- ***
ЕРСИН Р. Ш. с ЕГН- ***
АЛИ Ю. с ЕГН- ***
АЗРА Т. с ЕГН- ***

IV. В заявлението си г-жа Ю. А. М., чрез адв. Д. Ш. посочва, че желае от адрес с. Верско ***, да бъдат дерегистрирани 7 /седем/ лица по постоянен адрес, а именно:
1. МУРАД Р. Х. с ЕГН-***
2. САНИЕ Н. Х. с ЕГН-***
3. ПЕДРИЯ М. Й. с ЕГН-***
4. НЕДЖМЕТДИН К. с ЕГН-***
5. ХАЛИЛ Й. с ЕГН-***
6. ФАТИХ К. с ЕГН-***
7. АЛИХАН Й. с ЕГН-***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 154, том 7, рег. №12202 дело №1303 от 2006 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица от адрес с. Верско ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:

По постоянен адрес:
МУРАД Р. Х. с ЕГН-***
САНИЕ Н. Х. с ЕГН-***
ПЕДРИЯ М. Й. с ЕГН-***
НЕДЖМЕТДИН К. с ЕГН-***
ХАЛИЛ Й. с ЕГН-***
ФАТИХ К. с ЕГН-***
АЛИХАН Й. с ЕГН-***

V. В заявлението си си г-жа Р. Р. А. посочва, че желае от адрес с. Бели вир ***, да бъдат дерегистрирани 11 /единадесет/ лица по постоянен адрес, а именно
1. ШАБАН И. М. с ЕГН-***
2. НУРТЕН Ф. Х. с ЕГН-***
3. СНЕЖАНА О. А. с ЕГН-***
4. СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-***
5. ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-***
6. АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-***
7. ИЛАЙДА М. Х. с ЕГН- ***
8. АЯЗ Е. А. с ЕГН-***
9. АЙДА А. с ЕГН-***
10. ЕРДОАН Й. с ЕГН-***
11. БЕРК Т. с ЕГН-***
и 6 /шест/ по настоящ адрес, а именно:

1. ШАБАН И. М. с ЕГН-***
2. СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-***
3. ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-***
4. АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-***
5. ЕРДОАН Й. с ЕГН-***
6. БЕРК Т. с ЕГН- ***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №19, том 7, рег. №33430 дело №1189 от 2020 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица от адрес с. Бели вир ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:
По постоянен адрес:
ШАБАН И. М. с ЕГН-***
НУРТЕН Ф. Х. с ЕГН-***
СНЕЖАНА О. А. с ЕГН-***
СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-***
ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-***
АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-***
ИЛАЙДА М. Х. с ЕГН- ***
АЯЗ Е. А. с ЕГН-***
АЙДА А. с ЕГН-***
ЕРДОАН Й. с ЕГН-***
БЕРК Т. с ЕГН-***

По настоящ адрес:

ШАБАН И. М. с ЕГН-***
СЕЛМА Ш. А. с ЕГН-***
ФАТМЕ Ш. Й. с ЕГН-***
АЛПЕР Ш. М. с ЕГН-***
ЕРДОАН Й. с ЕГН-***
БЕРК Т. с ЕГН- ***

VI. В заявлението си г-н Р. Ш. М. посочва, че желае от адрес с. Пряпорец *** , да бъдат дерегистрирани 6 /шест/ лица по постоянен адрес, а именно: 1. РАМАДАН М. С. с ЕГН- ***
2. СЕЛВЕР Ш. С. с ЕГН- ***
3. ШУКРИ А. А. с ЕГН-***
4. МЕРГЮЛ Р. Ъ. с ЕГН- ***
5. СЕВГИ Ъ. с ЕГН-*** 6. ЕФЕКАН Ъ. с ЕГН-*** Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №73, том 1, рег. №1061 дело №135 от 2000 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица от адрес с. Пряпорец ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:

По постоянен адрес: РАМАДАН М. С. с ЕГН- ***
СЕЛВЕР Ш. С. с ЕГН- ***
ШУКРИ А. А. с ЕГН-***
МЕРГЮЛ Р. Ъ. с ЕГН- ***
СЕВГИ Ъ. с ЕГН-*** ЕФЕКАН Ъ. с ЕГН-***

VII. В заявлението си си г-жа Ф. М. Х. посочва, че желае от адрес с. Петелово ***, да бъдат дерегистрирани 3 /три/ лица по постоянен адрес, а именно:
1. АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- ***
2. АТА Ш. с ЕГН-***
3. АЛП К. Ш. с ЕГН-***
и 3 /три/ по настоящ адрес, а именно: 1. АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- ***
2. АТА Ш. с ЕГН-***
3. АЛП К. Ш. с ЕГН-***

Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №73, том 1, рег. №1061 дело №135 от 2000 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица от адрес с. Петелово ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:

По постоянен адрес
АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- ***
АТА Ш. с ЕГН-***
АЛП К. Ш. с ЕГН-***

По настоящ адрес
АНТОАНЕТА Щ. Ш. с ЕГН- ***
АТА Ш. с ЕГН-***
АЛП К. Ш. с ЕГН-***

VIII. В заявлението си г-н С. Ш. Р. посочва, че желае от адрес с. Нови пазар *** , да бъде дерегистрирано 1 /едно/ лице по постоянен адрес, а именно:
1. МУРАД Х. Р. с ЕГН-***
Комисията разгледа подробно подаденото уведомление, извърши проверка на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №153, том 1, дело №256 от 1996 г. и спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, съгласно чл. 92 и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, убеди се, че заявлението е подадено от всички съсобственици и след като обсъди всички факти и обстоятелства, и като взе предвид практиката на административните съдилища по идентични казуси, ПРЕДЛАГА на кмета на община Черноочене да бъде заличена адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица от адрес с. Нови пазар ***, община Черноочене, обл. Кърджали, поради нарушение на чл. 92, ал. 3 от ЗГР:
По постоянен адрес
МУРАД Х. Р. с ЕГН-***

Комисията приключи работа на 23.01.2024 г.

Настоящият протокол се състави в 5 екземпляра по един за всяка от страните.

Извършили проверката:

Шемсетин Сюлейман /П/
Началник отдел „ГРАО“ в община Черноочене

Стела Кацарова /П/
гл. експерт – представител на ТЗ ГРАО Кърджали

Айсун Юнуз /П/
ст. юрисконсулт- представител на Oбластна администрация Кърджали

Илхан Ахмед /П/
Мл. ПИ в ПУ-Черноочене при РУ на МВР-Кърджали;

Наим Реджеб /П/
юрисконсулт в община Черноочене