Докладна записка

Материали до ОбС

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2023 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2023 година.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се направи актуализация на следните обекти:
1. На обект: „Закупуване на климатици за отопление на ДГ „Първи юни“ с. Комунига“ годишната задача от 4000 лв. да се увеличи на 5 976 лв.
2. На обект: „Закупуване на готварска печка за нуждите на ДГ „Първи юни“ с. Комунига“ годишната задача от 6000 лв. да се намали на 4 024 лв.
3. Нов обект: „Изграждане на навес в СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене“ в дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с годишна с годишна задача 13 338 лв., от които 11 968 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 1 370 от източник за финансиране – МОН по одобрен проект.
4. На обект: „Допълнително водоснабдяване с. Черноочене, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ със сметна стойност 4 522 лв. годишната задача да се занули.
5. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване с. Черноочене, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ в разходен § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с годишна задача 4 522 лв.
6. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване с. Божурци, махала 2 общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ с годишна задача 27 372 лв.
7. Нов обект: „Допълнително водоснабдяване с. Комунига, общ. Черноочене“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ с годишна задача 23 975 лв.
8. Нов обект: „Благоустрояване на улица в поземлен имот с идентификатор 81236.502.64 по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с годишна задача 6 770 лв.
9. Нов обект: „Благоустрояване на площад в поземлен имот с идентификатор 81236.502.29 по КККР на с. Черноочене, община Черноочене, област Кърджали“ в дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с годишна задача 29 322 лв.
10. На обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1432-ЕТАП 2.2 ОТ КМ 10+170 ДО 11+828 КМ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ1434-ЕТАП 3.1 ОТ КМ 0+000 ДО 2+100 КМ И ЕТАП 3.3 ОТ КМ 3+000 ДО 6+086 КМ И ОТБИВКА ЗА С.ЯВОРОВО“ годишната задача от 1 654 262 лв. да се намали на 1 604 262 лв.
11. На обект: „Рехабилитация на общински път KRZ 2461/KRZ 1430, Пчеларово-Минзухар/ Минзухар – мах. Минзухар“ годишната задача от 337 000 лв. да се намали на 287 593 лв.

След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2023 година ще се увеличи с 1 370 лв. и ще възлиза на 5 151 357 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2023 г.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

Приложение:

dokladna_kap_aktual_11_2023