Докладна записка

Материали до ОбС

От Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене

ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметствата и кметските наместници на територията на община Черноочене и определяне на правомощията им

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Последното изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ,бр.36/2021 г.) определи населените места с население над 100 души с постоянен адрес за кметства. В резултат на автоматичното действие на закона, се измени статута на досегашните кметски наместничества с.Йончово, с.Каняк, с.Верско, с.Вождово, с.Възел, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Драганово, с.Бакалите, с.Среднево и с.Черна нива и те придобиха статут на кметство. На 29.10.2023 г. в тези населени места бяха произведени избори за кмет на кметство.В резултат на това броят на кметствата на територията на община Черноочене се увеличи от 21 на 32 кметства.Тази промяна трябва да бъде отразена в новата численост и структура на община Черноочене и да бъде утвърдена от Общинския съвет.
Съгласно чл.46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметските наместници към датата на назначаването им трябва да отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно: да са български граждани, които са навършили 18 години , не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Предлагам Общински съвет Черноочене да утвърди кметски наместници за срока на мандат 2023-2027 г. в следните населени места на територията на община Черноочене – с.Ночево, с.Пчеларово, с.Безводно и с.Женда.

Мотиви:
С изменението на ЗАТУРБ се промени статуса на населените места,което трябва да намери отражение в новата численост и структура на Общинска администрация Черноочене.От 15 кметски наместничества, 11 придобиха статут на кметства и правомощията на кметовете на кметства са детайлно уредени в ЗМСМА.
С назначаването на кметски наместници в населените места, които нямат статут на кметство, ще се създаде възможност за ефективно местно самоуправление – по-добро и качествено обслужване, бързо и навременно реагиране и разрешаване на възникнали проблеми и задоволяване на различните потребности на населението.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет- Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с Докладна записка от Кмета на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене,

Р Е Ш И :
1.Утвърждава 32 кметства и 4 кметски наместничества в структурата на Общинска администрация Черноочене.
2. В съответствие с утвърдената численост и структура,утвърждава кметски наместници в следните населени места – с.Ночево, , с.Пчеларово, с.Безводно и с.Женда,
3. Определя правомощията на кметските наместници, както следва:
– Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
– Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
– Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
– Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
– Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
– Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигането на полицейския орган;
– Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
– Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
– Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията на наместничеството;
– Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

С уважение,

АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене:

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администация“

Наим Реджеб
Юрисконсулт