Покана за заседание на Общинския съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 01.12.2023 година /петък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на зам.-председател на Общинския съвет.
 2. Предложение от инж.Месру Мюмюн – председател на ОбС – Черноочене, относно създаване на постоянни комисии на Общинския съвет.
 3.  Предложение от инж.Месру Мюмюн – председател на ОбС – Черноочене, относно избиране на „Комисия за противодействие на корупцията“ за мандат 2023 – 2027 година.
 4. Докладна записка от инж.Месру Мюмюн- председател на ОбС– Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на ”ВиК” ООД гр.Кърджали.
 5. Докладна записка от инж.Месру Мюмюн -председател на ОбС – Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД-гр.Кърджали.
 6. Докладна записка от Недрет Мехмед Мехмед-общински съветник, относно определяне на представител на Общински съвет – Черноочене в състава на Областния съвет за развитие на област Кърджали.
 7. Докладна записка от Сезгин Мехмед Местан – общински съветник, относно определяне на представител на Общински съвет – Черноочене в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 8. Докладна записка от инж.Месру Мюмюн-председател на ОбС– Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, при невъзможност да участва кмета на общината.
 9. Докладна записка от инж.Месру Мюмюн-председател на ОбС – Черноочене, относно членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.
 10. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на представители на Община Черноочене в Сдружение „Толерантност”.
 11. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Договор №BG05SFPR003-1.001-0243-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд.
 12. Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж.МЕСРУ МЮМЮН /