Докладна записка

Материали до ОбС

инж. АЙДЖАН АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Договор №BG05SFPR003-1.001-0243-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на проект „Топъл обяд в Община Черноочене“ е необходимо осигуряването на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се възстановяват.
Отпускането на временен безлихвен заем се налага поради дългия срок за проверка на извършените разходи, респективно поради липсата все още на възстановяване на направените разходи. Очаква се проверката на внесеното искане за плащане финансов и технически отчет да приключи не по-рано от 16.12.2023г.
Направените изчисления показват, че за обезпечаване изпълнението на дейностите по Договор №BG05SFPR003-1.001-0243-С01 „Топъл обяд в Община Черноочене“ до верифициране и възстановяване на разходите е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем от свободните финансови средства, без да нарушава регулярните плащания в частта за държавни и местни дейности в бюджета на Община Черноочене в размер на 104 000лв. /сто и четири хиляди лева/.
Необходимите средства по проекта ще бъдат усвоявани за изпълнение на дейностите по проекта и ще бъдат възстановени след верифициране на направените разходи.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Черноочене, да вземе следното

Проекто – решение

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал. 1, т.10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси Общински съвет Черноочене реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от свободните финансови средства, без да нарушава регулярните плащания в частта за държавни и местни дейности в бюджета на Община Черноочене по Проект „Топъл обяд в Община Черноочене“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR003-1.001-0243-С01 в размер на 104 000лв. /сто и четири хиляди лева/ с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.
2. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение на исканията за плащане от Управляващия орган на програмата.
3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

Изготвил:
Ръководител проект:
/А. Мехмед/

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ: …………….……..
инж. АЙДЖАН АХМЕД